Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

NHNieuwsNog veel vragen over ultrafijnstof rondom vliegveld

Artikel beschrijft dat omwonenden van vliegveld zich ernstig zorgen maken om hun gezondheid vanwege ultrafijnstof.

Hoewel het onderzoek en de presentatie van het RIVM zich richtte rond Schiphol, zijn de effecten van ultrafijnstof bij ieder vliegveld in verhouding hetzelfde. Onze vereniging reisde af naar Haarlem om daar enkele kritische kanttekeningen te maken. 

RIVM presentatie ultrafijnstof

BTV stelt kritische vragen bij de RIVM informatiebijeenkomst

“Onderzoeksprogramma gezondheidsrisico’s ultrafijnstof Schiphol.”

Verschillende gemeenten in de buurt van Schiphol hebben het RIVM gevraagd een toelichting te geven op het onderzoek om de gemeenteraad en inwoners te informeren.
De BTV woonde deze bijeenkomst bij en stelde een aantal kritische vragen.

Onderzoek TNO ultrafijnstof Rotterdam The Hague Airport:

TNO heeft nl. in 2018 gedurende 3 weken en slechts op 3 punten ultrafijnstof gemeten.
Conclusie : RTHA draagt voor 15 % bij aan de uitstoot van ultrafijnstof, TNO adviseert vervolgonderzoek.
Let wel, de metingen zijn nooit eerder gedaan en werden nu in de rustigste periode van het jaar in de winter (11nov-4 dec) uitgevoerd.

Schokkende uitkomsten:

De hoeveelheid ultrafijnstof (uitgedrukt in hoeveelheid deeltjes per cm3) bedraagt in Nederland tussen de 8000 en 22.000 deeltjes per cm3. Aan het einde van de startbaan bij RTHA was de hoeveelheid gemeten deeltjes bij opstijgen & landen van vliegtuigen veel groter namelijk 200.000 deeltjes!

Rapport Gezondheidswinst door schonere lucht ( 2018) van de Gezondheidsraad, stelt:

* Effecten bij lage concentraties fijnstof; In epidemiologisch onderzoek zijn nadelige gezondheidseffecten waargenomen na kortdurende blootstelling ( 24 uur) aan zeer lage concentraties fijnstof ( PM 2,5).

Daarbij is geen drempelwaarde gevonden waaronder geen noemenswaardige gezondheidseffecten meer optreden.
Uit het onderzoek naar de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling komt evenmin bewijs voor het bestaan van een “veilige” drempelwaarde.
In diverse recente onderzoeken is zelfs een verhoogd aantal vroegtijdige sterfgevallen waargenomen bij langdurige blootstelling onder de door de WHO vastgestelde gezondheidskundige advieswaarde.

Conclusie: De commissie acht het zeer waarschijnlijk dat met het verlagen van de gemiddelde PM2,5 concentratie tot onder de WHO advieswaarde substantiële gezondheidswinst kan worden behaald.

Het international Agency for Research on Cancer ( IARC) heeft fijnstof opgenomen in de lijst van stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn.

Ultrafijnstof ( PM 0,1) is veel kleiner en daardoor schadelijker, het dringt makkelijk binnen in het lichaam. En juist ultrafijnstof wordt met gigantische hoeveelheden uitgestoten door vliegtuigmotoren. “Als een Boeing 747 opstijgt , komt er evenveel ultrafijnstof vrij als uit een miljoen vrachtwagens”

Vraag van de BTV aan wetenschappers RIVM:

Gingen niet alle alarmbellen en sirenes af toen U de uitkomsten zag van de metingen rond Schiphol ?
Antwoord RIVM : Het is “gezondheidskundig relevant”, bij doorvragen zeiden de wetenschappers dat de woorden gezondheidskundig relevant voor hun betekende dat ze zich zorgen maken.

BTV- stelt vragen tijdens RIVM presentatie ultrafijnstof

Gingen niet alle alarmbellen en sirenes af toen U de uitkomsten zag van de metingen rond Schiphol ?

Uitkomsten RIVM onderzoek:

“Blootstelling van longcellen aan ultrafijnstof leidt tot celschade “
( eerder onderzoek van long onderzoekster Marianne Geiser van het Institute of Anatomy at the University of Bern , concludeerde : directe schade aan longcellen triggert kanker & ziektes aan het imuunsysteem)

Desondanks antwoord het RIVM op vragen van bezorgde omwonenden of het nog verstandig en veilig is om hun kinderen buiten te laten spelen:
“ laat je kinderen buiten spelen”

Links :

1. www.gezondheidsraad.nl/adviezen

2. TNO - raportage ultrafijnstof rond Rotterdam The Hague Airport

3. www.greencarcongress.com

4. International Agency for Research on Cancer

Bron

 Lees hier het verslag van de RIVM-presentatie op NH-Nieuws.

Uitnodiging RIVM informatiebijeenkomst

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...