Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

REACTIE BTV op advies van de Verkenner.

 Rotterdam, 6 maart 2017

Persbericht.


De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft een reactie opgesteld op het recente advies van de zgn. verkenner Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

* De BTV vindt dat het advies getuigt van een brede oriëntatie, die de verkenner de afgelopen periode heeft gedaan.

* De BTV sluit zich aan bij de hoofdconclusie van de verkenner, namelijk dat er geen draagvlak is voor groei van RTHA.

* De BTV sluit zich ook aan bij de conclusie van de verkenner dat er wel draagvlak is voor het versterken van het zakelijk profiel binnen de huidige vergunde milieuruimte.

* De BTV onderschrijft eveneens het advies van de verkenner dat het contract tussen de gemeente Rotterdam en Schiphol (dringend) aan actualisatie toe is.

* Wat de, op zich logische, uitplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer betreft, pleit de BTV voor het goed in kaart brengen van de effecten van uitplaatsing. De BTV opteert voor een variant op het advies van de verkenner op dit punt. Allereerst zou de geluidscontour van de nieuwe heli-locatie in mindering moeten worden gebracht op de huidige vergunde geluidsruimte van RTHA. Voorts is de BTV er voorstander van dat de resterende vrijkomende geluidsruimte 50/50 wordt verdeeld over RTHA en omwonenden. Een dergelijke verdeling is op andere luchthavens inmiddels gebruikelijk, is in de geest van coalitieakkoord in Lansingerland, en sluit aan bij het streven van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) om de hinder van RTHA voor omwonenden te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Tot slot is de BTV er voorstander van dat de vrijkomende geluidsruimte sowieso alleen wordt ingezet voor zakelijke bestemmingen.

* Wat betreft het punt van nachtvluchten op en openingstijden van RTHA zal uitplaatsing van de heli’s tot minder nachtvluchten rond RTHA moeten leiden. Voorts pleit de BTV er voor om in het nieuwe Luchthavenbesluit het nachtregiem ’s avonds al om 22u in te laten gaat en in het weekend tot 10u voort te laten duren. Ook zouden er minder categorieën van toegestane nachtvluchten in het Luchthavenbesluit moeten worden opgenomen, dan de 9 categorieën toegestane nachtvluchten uit de huidige Omzettingsregeling.

* De BTV is, met de verkenner, voorstander van verbetering van de communicatie.

Einde persbericht.

Download hier het persbericht als PDF

Verkiezing Tweede kamer 2017

Rotterdam, 25 februari 2017.

Persbericht


De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft de verkiezingsprogramma’s van de zittende partijen in de Tweede Kamer gecheckt op wat zij aan standpunten innemen als het gaat om luchtvaart en milieu.

De meeste partijen gaan niet specifiek in op vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA). Alleen D66 spreekt expliciet over de noodzaak om ook bij RTHA te streven naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur.

Gekeken is naar wat partijen vinden van zaken als luchtkwaliteit, (ultra)fijnstof, CO2 beprijzing luchtvaart, geluidsnormen, groei van de luchtvaart, kerosineheffing, Schiphol en Lelystad.

• PvdA, SP, D66, CU, Groen Links, en PvdD zijn partijen die in de ogen van de BTV positief scoren, gezien vanuit het belang van omwonenden rond RTHA.
• VVD, SGP en 50Plus scoren negatief.
• CDA volstaat met algemeenheden, en PVV zegt over deze thema’s niets. (0)

Op onze website www.BTV-RotterdamAirport.nl en facebookpagina https://www.facebook.com/BTV.RotterdamAirport.nl hebben we een totaal overzicht gepubliceerd van de standpunten van genoemde partijen, zie https://goo.gl/r7w0Y8

Dowload Persbericht als PDF

Petitie tegen uitbreiding vliegveld

Rotterdam, 14 december 2016.

Petitie tegen uitbreiding vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

Mensen die tegen de voorgenomen forse uitbreiding van vliegveld Rotterdam the Hague Airport zijn, kunnen diverse acties ondernemen. Ze kunnen zich aansluiten bij het collectief van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV), of ze kunnen zelf schrijven naar hun wethouder en gemeenteraad.

De BTV is gestart met een nieuwe, aanvullende mogelijkheid om uw stem tegen uitbreiding van het vliegveld te laten horen, te weten een petitie. De petitie is te vinden via www.btv-rotterdam.nl/petitie. De BTV hoopt dat velen deze petitie ondertekenen.

Download hier het persbericht in PDF

 

De link naar de petitie is https://petities.nl/petitions/geen-uitbreiding-vliegveld-rotterdam-the-hague-airport?locale=nl

 

Persbericht - Beroepschrift rechtbank inzake nachtvluchten RTHA

Rotterdam, 25 november 2016.

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft vandaag beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam, tegen een besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om niet over te gaan tot handhaving van het aan de omwonenden van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA) telkenmale beloofde maximum aantal van 849 nachtvluchten.

Bescherming tegen nachtvluchten is belangrijk: de Gezondheidsraad heeft de negatieve gezondheidseffecten van nachtvluchten uitvoerig beschreven in haar aan de regering uitgebracht rapport van 2014: volgens dit adviesorgaan van de regering is er voldoende bewijs dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden nadelig beïnvloedt.

De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat schreef op 24 april 2009 naar de toenmalige gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland (PZH), dat de minister ‘een kader zal hanteren om de omgeving voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten’. De minister achtte het ‘van belang om richting de omgeving duidelijk te maken wat het aantal nachtbewegingen is’. 849 nachtbewegingen zou het uitgangspunt daarvoor zijn.

In het verlengde hiervan werd in de toelichting op de wijziging van het zgn. Aanwijzingsbesluit RTHA in 2010 de volgende tekst opgenomen: ‘Bij de uitvoering van het aanwijzingsbesluit zal de minister een afsprakenkader hanteren om de omgeving voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten. De invoerset ten behoeve van het MER-alternatief dat de basis vormt voor het besluit (alternatief 4c, met 849 nachtbewegingen) is het uitgangspunt’.

Daarna is door vele andere autoriteiten, zoals het college van Gedeputeerde Staten van PZH, de colleges van B&W Rotterdam en Schiedam, en de ILT zelf, het aantal van maximaal 849 nachtvluchten vaak herhaalt, alsmede het feit dat er controle zou zijn op dat aantal.

Hoewel bij de vaststelling van het maximum van 849 nachtvluchten geen rekening is gehouden met de later geïntroduceerde nachtvluchten van de traumahelikopter, bleef het de wens van de Staatssecretaris van IenM om vast te houden aan 849 als uitgangspunt voor het totale gebruik op de luchthaven in de nachtperiode. De komst van de traumahelikopter heeft niet geleid tot een aanpassing van de gemaakte afspraak van maximaal 849 nachtvluchten, zelfs niet tot een discussie daarover.

In 2016 begint de BTV bij IenM en de ILT aan te dringen op de toegezegde handhaving van het aantal nachtvluchten. Uiteindelijk blijkt dat de ILT welk aantal nachtvluchten dan ook niet kan en zal handhaven, omdat dat aantal niet in de wetgeving is vastgelegd.

Het zou naar de mening van de BTV niet zo mogen zijn, dat na alle jarenlange discussie en toezeggingen dit debat eindigt met niets, c.q. met voornamelijk apathische en procedurele opstellingen van de betrokken autoriteiten, met opeenvolgende verwijzingen naar elkaar, terwijl de omwonenden niet de bescherming krijgen die was afgesproken en beloofd.

De BTV hoopt met deze rechtszaak te bereiken dat eerdere toezeggingen gestand worden gedaan.

Lees hier het persbericht als PDF.

PERSBERICHT

Ledental vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) neemt grote vlucht: groei 28% in 2016 en 500e aanmelding binnen.

Lees meer...

2016-10-15-Persbericht onderzoek van VNO-NCW West over vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA)

Lees meer...Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Dirk Breedveld vertrekt uit bestuur BTV

  Hiermee maakt het bestuur van de Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast bekend dat de heer Dirk Breedveld, één van onze mede bestuurders (algemeen bestuurslid) om hem moverende redenen zijn bestuurslidmaatschap heeft stopgezet.

  Lees meer...  
 • Presentatie ALV

  Beste leden,

  Lees meer...  
 • NIEUWE APP om zelf geluid te meten…

  … en centraal te registreren! Nu beschikbaar

  Lees meer...  
 • BTV in het zonnetje gezet

  Klein feestje voor Vereniging BTV-RotterdamAirport

  Lees meer...