Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

PERSBERICHT

politieke standpunten RTHA gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland

 

Beste leden van de redactie,

21 maart is het zover! De verkiezingen van de gemeenteraden staan dan weer voor de deur.
Hoe denken de verschillende politieke partijen over het onderwerp vliegveld Rotterdam - The Hague Airport? De BTV heeft voor zijn 902 leden (lees gezinnen) een overzicht gemaakt van de politieke partijen en hun programma's voor de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam.

Wij vertrouwen erop u, als leden van de Redactie, hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over de verschillende standpunten in de gemeentelijke politiek en over de inmiddels ondernomen actie vanuit de BTV richting onze leden in de brede regio.M

Met vriendelijke groeten,
namens de vereniging
de secretaris

 

Download hier het bericht.

Lees hier de HTML-versie

 

PERSBERICHT n.a.v. Missie, Visie en Strategie 2025 Rotterdam The Hague Airport.


ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT NEGEERT DRAAGVLAKONDERZOEK VERKENNER.

De Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) heeft kennis genomen van het Visie rapport dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vorige week heeft gepubliceerd. De BTV heeft grote vraagtekens bij en kritiek op de visie van de luchthaven.

ONDERZOEK GENEGEERD

Belangrijk kritiekpunt is dat RTHA het brede draagvlakonderzoek dat vorig jaar door de verkenner dhr. Joost Schrijnen is uitgevoerd volkomen negeert. Uit het onderzoek kwam ondubbelzinnig naar voren dat dat er géén draagvlak is voor een verdere groei van het aantal vluchten, in welke vorm dan ook. Het vliegveld heeft immers een zeer ongunstige ligging en de objectief en meetbare overlast is nu voor de vele omwonenden al onacceptabel en niet subjectief zoals RTHA beweert.

RTHA meldt in haar document dat ‘groei weerstand kan oproepen’. Men suggereert dat er dus een weerstand zou kunnen ontstaan, terwijl deze er al lang is en ook gedocumenteerd door de verkenner. Op basis van dit rapport van de verkenner dhr. Joost Schrijnen hebben meerdere politieke partijen én gemeentes zich uitgesproken tégen uitbreiding van het aantal vluchten vanaf RTHA. Zo ook de vereniging BTV (860 gezinnen in de regio). Ook hier gaat het vliegveld aan voorbij. Bovendien vermeldt RTHA in het visie stuk niets over haar wens om de helikopters uit te plaatsen wat leidt tot meer overlast elders en nog meer overlast, voor uitgeplaatste helikopters komen immers meer vliegtuigen terug, voor direct omwonenden.

DRAAGVLAK

Verder suggereert RTHA dat er wel draagvlak zou zijn voor een verdere groei van zakelijke vluchten. Natuurlijk is er altijd wel een VNO-NCW onderzoek (onder een kleine niet representatieve groep respondenten/belanghebbenden) dat zegt dat zakelijke groei wenselijk is. Groei in het aantal vluchten; zal meer van overlast genereren. De regio heeft zich juist uitgesproken tegen elke groei van het aantal vluchten.

PSEUDO DUURZAAM

Wat duurzaamheid betreft, betekent iedere groei natuurlijk méér CO2 uitstoot, méér fijnstof uitstoot en méér geluidsoverlast. De huidige lawaaiige vliegtuigen gaan namelijk nog zeker zo’n 30 jaar mee.

Zeer ernstig is dat de CO2 emissie van vliegtuigen niet wordt meegeteld in de berekening van het aantal CO2 dat een land mag uitstoten. Dit omdat in de rekenmodellen men niet kan nagaan aan welk land men deze emissie moet toekennen. Het is dus niet aannemelijk dat de branche bij gebrek aan regelgeving zichzelf limiterende maatregelen gaat opleggen.

GELD WEGBRENGEN

Verder zet de BTV grote vraagtekens bij de rol die RTHA voor zichzelf weg gelegd ziet in haar bijdrage in de ontwikkeling van de regio. Praktijk is namelijk dat RTHA vooral goedkope vakantievluchten faciliteert voor Nederlanders die in andere landen hun geld gaan uitgeven en aan het einde van de vakantie weer met dezelfde luchtvaartmaatschappij terug komen. De regio heeft hiervan geen verdienste die in verhouding staan tot de overlast.

De luchtvaart zoals deze door RTHA wordt gefaciliteerd is een vakantie luchtvaart met te goedkope tickets dankzij belastingvoordelen. Leuk voor de reiziger, maar met ontwikkeling van de regio of minder overlast dan wel duurzaamheid of draagvlak in de regio heeft het niets te maken. Voor de volledigheid dient hier vermeldt dat op kerosine geen accijns en geen BTW wordt geheven.

Rotterdam, 16 januari 2018

Einde bericht.

Lees hier het bericht als PDF

De herziene visie van RTHA leest u hier.

PERSBERICHT

 

Beste leden van de redactie,
Bijgaande sturen wij, als bestuur van de vereniging BTV, u een schrijven gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat betreffende een drietal verzoeken annex vragen:

1. Het verzoek om een controle op de Milieu Effect Rapportage( MER) Rotterdam The Hague Airport plaats te laten vinden door een onafhankelijke partij;
2. Het verzoek om transparantie in het proces als een groot goed in te zien en om de bewoners gelijkwaardig als stakeholders te betrekken in het proces;
3. Het verzoek om Bewonersdelegaties, zoals de BTV, de mogelijkheid te geven om input te geven en om inhoudelijke onderzoeksvragen te kunnen stellen;

Dit proces, deze drie verzoeken annex vragen, is ook onlangs gevraagd door de Bewonersorganisaties Uitbreiding Vliegveld Lelystad en ook rondom de uitbreiding Vliegveld Schiphol!

Binnenkort, maand februari 2018, komt ook RTHA met een onderzoeksrapportage, nadere berekeningen, die heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van RTHA. Deze rapportages hebben wat ons betreft duidelijke gevolgen voor de procedure MER RTHA. Als Bewonersorganisatie, BTV Rotterdam, willen wij als mede stakeholders meer dan duidelijk ook bij deze besprekingen, behandeling betrokken worden en duidelijke input kunnen leveren!

Met vriendelijke groeten en alvast bedankt voor uw aandacht en medewerking voor plaatsing van het bericht in uw media omgeving.

namens het bestuur van de vereniging BTV
de secretaris

 

Lees hier de brief

 

Persbericht

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Vliegveld (BTV) heeft zijn reactie gepubliceerd op het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Vliegveld (RTHA) (BRR) over regionaal draagvlak Luchthavenbesluit RTHA.

Lees meer...

Meer tegenstanders dan voorstanders uitbreiding RTHA

PERSBERICHT
63% meer personen tegenstander van uitbreiding RTHA, dan voorstander.

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft de handtekeningen van 2.557 personen tegen uitbreiding van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA) aangeboden aan de voorzitter van de zgn. Bestuurlijke Regiegroep RTHA, mevr. A. Bom, gedeputeerde bij de provincie Zuid Holland.

In de BRR zijn ook de betrokken wethouders van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland vertegenwoordigd. De BTV was eind 2016 een petitie gestart, waarbij mensen konden aangeven dat zij willen dat de politiek de omwonenden van RTHA en het leefmilieu beschermen, en daarom de geluidsruimte van RTHA niet uitbreiden. Om zo geluidsoverlast, slaapverstoring, broeikasgassen en luchtverontreiniging te voorkomen. De BTV is verheugd dat meer dan 2.500 personen de BTV petitie hebben ondertekend.
Als reactie op de BTV petitie, startten de voorstanders van uitbreiding van RTHA eveneens een petitie. Zij wilden aantonen dat ‘uitbreiding RTHA niet mag en kan worden tegengehouden door enkele honderden bewoners’. De petitie pro uitbreiding is uiteindelijk ondertekend door 1.566 personen.
Als we de resultaten van beide petities naast elkaar leggen, en ons realiseren dat personen beide petities in exact dezelfde periode hebben kunnen ondertekenen, en dat voor- en tegenstanders van uitbreiding allebei hun best hebben gedaan om beide petities te laten ondertekenen, dan blijkt dus dat er 63% meer tegenstanders zijn van uitbreiding RTHA, dan voorstanders.

*****************
einde bericht

Download hier de het pers-bericht in PDF.
Foto’s van de aanbieding, waarop, naast eerder genoemde gedeputeerde, ook staan de BRR leden: de wethouders Pex Langenberg van Rotterdam en wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland.
2017-04-14-BTV-petitie 2017-04-14-BTV-petitie1

Reactie GGD Rijnmond op voorgenomen uitbreiding Rotterdam the Hague Airport

Persbericht

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) voelt zich gesteund in zijn standpunten nu ook de GGD Rotterdam Rijnmond een kritisch advies heeft uitgebracht over de overlast door (groei van) vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

Lees meer...

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering-BTV

PERSBERICHT

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VERENIGING BEWONERS TEGEN VLIEGTUIGOVERLAST
ROTTERDAM - AIRPORT (BTV) OP DINSDAG 28 MAART 2017.


Ook dit jaar houdt de vereniging BTV weer zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in het wijkgebouw de Castagnet, gelegen aan de Larikslaan 200 te Rotterdam – Schiebroek, en wel op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur tot maximaal 22.30 uur.

Ook dit keer zijn niet alleen BTV leden welkom, maar ook andere belangstellenden, waaronder nadrukkelijk ook de lokale media.

Inmiddels heeft de BTV 620 leden, lees gezinnen. Tijdens de ALV komen o.a. aan de orde het verslag van de voorgaande ALV van 16 maart 2016, het jaaroverzicht 2016 waarin globaal wordt stilgestaan bij de ondernomen activiteiten, het financiële jaaroverzicht 2016 en de samenstelling van het bestuur.

Het bestuur zal haar leden zoveel mogelijk weer bijpraten over de huidige stand van zaken rondom de voorgenomen uitbreiding van het RTHA. Ook zal worden stil gestaan bij de beroepszaak die de BTV m.b.t. de nachtvluchten op RTHA heeft aangespannen bij de Rechtbank van Rotterdam tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voorts zal de voortgang van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan RTHA worden teruggekoppeld.

Uit het jaarverslag 2016 en onze nieuwbrieven moge blijken dat de BTV veelvuldig overleg heeft met de politiek en de ambtenaren op met name provinciaal- en gemeentelijk niveau, en met overheidsdiensten als de DCMR en de ILT. Maar daarnaast ook met de luchthaven zelf, met Transavia, en met andere bewonersverenigingen in Rotterdam en omliggende gemeenten.

Indien u onze ALV wilt bijwonen, dan graag even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Einde persbericht

Download hier het bericht als PDF.

REACTIE BTV op advies van de Verkenner.

 Rotterdam, 6 maart 2017

Persbericht.


De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft een reactie opgesteld op het recente advies van de zgn. verkenner Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

* De BTV vindt dat het advies getuigt van een brede oriëntatie, die de verkenner de afgelopen periode heeft gedaan.

* De BTV sluit zich aan bij de hoofdconclusie van de verkenner, namelijk dat er geen draagvlak is voor groei van RTHA.

* De BTV sluit zich ook aan bij de conclusie van de verkenner dat er wel draagvlak is voor het versterken van het zakelijk profiel binnen de huidige vergunde milieuruimte.

* De BTV onderschrijft eveneens het advies van de verkenner dat het contract tussen de gemeente Rotterdam en Schiphol (dringend) aan actualisatie toe is.

* Wat de, op zich logische, uitplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer betreft, pleit de BTV voor het goed in kaart brengen van de effecten van uitplaatsing. De BTV opteert voor een variant op het advies van de verkenner op dit punt. Allereerst zou de geluidscontour van de nieuwe heli-locatie in mindering moeten worden gebracht op de huidige vergunde geluidsruimte van RTHA. Voorts is de BTV er voorstander van dat de resterende vrijkomende geluidsruimte 50/50 wordt verdeeld over RTHA en omwonenden. Een dergelijke verdeling is op andere luchthavens inmiddels gebruikelijk, is in de geest van coalitieakkoord in Lansingerland, en sluit aan bij het streven van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) om de hinder van RTHA voor omwonenden te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Tot slot is de BTV er voorstander van dat de vrijkomende geluidsruimte sowieso alleen wordt ingezet voor zakelijke bestemmingen.

* Wat betreft het punt van nachtvluchten op en openingstijden van RTHA zal uitplaatsing van de heli’s tot minder nachtvluchten rond RTHA moeten leiden. Voorts pleit de BTV er voor om in het nieuwe Luchthavenbesluit het nachtregiem ’s avonds al om 22u in te laten gaat en in het weekend tot 10u voort te laten duren. Ook zouden er minder categorieën van toegestane nachtvluchten in het Luchthavenbesluit moeten worden opgenomen, dan de 9 categorieën toegestane nachtvluchten uit de huidige Omzettingsregeling.

* De BTV is, met de verkenner, voorstander van verbetering van de communicatie.

Einde persbericht.

Download hier het persbericht als PDFCopyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Nationale ombudsman onderzoekt afwikkeling klachten luchtvaart

  Per heden is onze BTV gevraagd als formele gesprekspartner in het vooronderzoek dat de Nationale Ombudsman doet naar de afwikkeling van meldingen en klachten over luchtvaart.

  Lees meer...  
 • dRAAG BIJ AAN KOSTEN VAN rechtszaak tegen Rotterdam Airport

  Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) is een inzamelingsactie gestart om juridische stappen te ondernemen tegen Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Lees meer...  
 • Petitie Staatssteun luchtvaart

  Teken de petitie. Miljardensteun voor luchtvaart vraagt strenge eisen.

   

  Lees meer...  
 • Annulering van ALV

  Beste leden,
  Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de nadrukkelijke adviezen annex eisen hieromtrent vanuit het Kabinet en het RIVM heeft het bestuur besloten onze ALV van 24 maart 2020 te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum in de komende maanden.

  Lees meer...