nlenfrde

BTV jaarverslag van 2009

Beste leden en belangstellenden,

Het bestuur van de BTV brengt dit jaarbericht graag onder uw aandacht om u een doorkijk te geven van een aantal activiteiten in jaar 2009. In dit overzicht geeft het bestuur globaal per maand aan in welke activiteiten en initiatieven de BTV heeft geparticipeerd betreffende Rotterdam Airport. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk ons een e-mail te sturen. U krijgt daarop binnen korte tijd een reactie.

januari
De BTV ondertekent samen met onder meer de Milieudefensie en de Brabantse Milieufederatie het Manifest Platform Vliegplafond. Hierin uiten bewoners- en milieuorganisaties rond vliegvelden hun bezorgdheid over de ontwikkelingen op regionale vliegvelden waaronder Rotterdam Airport.

april
De BTV organiseert een informatieavond in de Rotterdamse deelgemeente Schiebroek. Centraal onderwerp tijdens deze informatie avond is het uitbreidingsplan van Rotterdam Airport. Speciaal voor deze avond heeft de BTV Rotterdam Airport en het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgenodigd om hun plannen te presenteren. Na een korte inleiding hebben beiden een presentatie gehouden. Het grote aantal vragen uit de zaal tijdens de presentaties was veelzeggend. Deze avond getuigt ervan dat de BTV actief de dialoog opzoekt met betrokken partijen.

De BTV schrijft een reactie aan de gemeenteraad van Rotterdam betreffende het agendapunt voorontwerp aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport .

mei
Het bestuur wordt uitgebreid met een nieuw bestuurslid, te weten A.. Nie ricker. Hiermee beoogt de BTV onder meer de belangen van de inwoners van de gemeente Lansingerland beter te behartigen.

juni
De BTV steunt inwoners van Lansingerland bij het inspreken van op commissie- en raadsvergaderingen met als doel dat de Gemeente Lansingerland een duidelijk signaal afgeeft aan de landelijke politiek dat Rotterdam Airport niet zonder meer kan uitbreiden, omdat anders de belangen van de omwonenden teveel geschaad worden.

augustus
Eind augustus publiceert de Rijksoverheid (gezamenlijke publicatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland) de volgende documenten:
• Het ontwerpbesluit tot wijziging van de ‘aanwijzing Luchthaventerrein Rotterdam Airport, ingevolge de luchtvaartwet;
• Een ontwerpaanwijzing Luchthaventerrein Rotterdam Airport, ingevolge de wet ruimtelijke ordening;
• Het milieu-effectenrapport (MER) zonneaanpassing Rotterdam Airport.

De kern van deze documenten omvat het plan van de Rijksoverheid en de Provincie Zuid-Holland het toegestane aantal vluchten op Rotterdam Airport te vergroten. De BTV verdiept zich terstond in de ter inzage gelegde stukken ter voorbereiding op het indienen van een ´zienswijze´ conform de daarvoor geldende regelgeving.

september
De pennen worden geslepen voor het schrijven van een ‘zienswijze’ op de uitbreidingsplannen van Rotterdam Airport.

oktober
De BTV dient een ´zienswijze´ van 17 pagina´s in als reactie op de plannen van de Rijksoverheid en de Provincie Zuid-Holland betreffende de uitbreiding van Rotterdam Airport. In onze zienswijze geven wij – in het kort – aan waar de BTV voor staat, te weten:
1. Geen nachtvluchten (sluiting tussen 23.00 – 07.00 uur);
2. Geen weekendvluchten (sluiting tussen vrijdag 23.00 uur en maandag 07.00 uur);
3. Geen sport- en lesvluchten na 19.00 uur;
4. Geen vakantie- maar zakenvluchten;
5. Vermindering van geluidshinder;
6. Open communicatie met de exploitant.

In de zienswijze van de BTV lichten wij verder toe – op basis van het klimaatbeleid in combinatie met mondiale trends in de luchtvaart – waarom een wijziging (lees: uitbreiding) overbodig is. Verder vragen wij in onze zienswijze aandacht voor de verzwakte positie van Schiphol, mede bewerkstelligt door groei van regionale luchthavens. Ook stellen wij in onze zienswijze vast dat in de MER aangehaalde argumenten voor wijziging (uitbreiding) ontrecht zijn. In dit kader noemen wij de volgende punten:
• Door gedoogbeleid zijn geldende afspraken betreffende de geluidscontour geschonden. Het zou een daad van onbehoorlijk bestuur zijn indien dit gedrag beloond wordt door de huidige opgerekte werkelijkheid te verheffen naar een norm voor een nieuwe afspraak.
• De exploitant geeft aan dat binnen de huidige geluidsgrenzen een structureel tekort van € 3 miljoen dreigt. Op basis van de gepubliceerde economische studies is naar onze mening onvoldoende onderzoek gedaan naar het kostenargument van de exploitant. Hierdoor komt het exploitatiekostenargument over als ongerijmd bewijs.
• De gemeente Rotterdam geeft ruimte aan RA omdat zij van mening is dat Rotterdam over een zakenvliegveld moet beschikken. Hierover zijn afspraken gemaakt. De praktijk wijst echter uit dat RA veel vakantievluchten toelaat. Indien RA de vakantievluchten zou beperken heeft zij voldoende ruimte om zakenvluchten uit te voeren. De extra geluidsoverlast als gevolg van vakantievluchten vormt geen aanleiding de geluidsgrenzen te verruimen.
• De exploitant stelt dat de extra overheidsvluchten als gevolg van de sluiting van Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV) ten koste gaan van andere (commercieel interessante) vluchten. Wij als BTV stellen dat het niet zo mag zijn dat omwonende de prijs betalen (in de vorm van meer overlast en daarmee gepaard gaande economische schade) voor de bezuinigingsoperatie van de Rijksoverheid (sluiting MVKV).
Tot slot hebben wij bij het bestuderen van de MER 2008 (= basis voor de uitbreidingsplannen) geconstateerd dat er een behoorlijk aantal opmerkelijke uitspraken in vermeld staan. Zonder limitatief te zijn hebben wij 15 van dergelijke opmerkelijkheden in onze zienswijze tot uitdrukking gebracht.

U kunt onze volledige zienswijze raadplegen op onze website: www.btv-rotterdam.nl .

Overigens heeft de commissie voor milieueffectrapportage Jacqueline Cramer, de Minister van VROM, geadviseerd over de MER, mede op basis van de ingediende zienswijzen. Commissie 21, ingesteld door de provincie Zuid-Holland overeenkomstig de luchtvaartwet, zal uiterlijk 12 januari 2010 op basis van alle ingezonden zienswijzen een advies uitbrengen aan Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat.
Na hun besluit zullen zij een definitief voorstel voor wijziging van de aanwijzing aan de Tweede Kamer voorleggen. Vervolgens zal – mede gevoed door signalen uit het land – de Tweede Kamer beslissen om:
a) de ministers ter verantwoording te roepen over hun besluit, of
b) het besluit van de ministers zwijgend te accepteren.
De BTV zal de uitkomst van de commissie met belangstelling volgen evenals het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM. Zonodig zal de BTV naar de Tweede Kamer reageren.

Naast bovenstaande activiteiten komt het bestuur van de BTV periodiek bijeen.

Tot zover deze globale opsomming.

 

De BTV nodigt leden graag uit om actief met het bestuur mee te denken en te spreken over alle mogelijke zaken betreffende de vliegtuigoverlast. Indien U bijvoorbeeld vanuit uw opleiding, werk of hobby kennis heeft van geluidmeting, luchtvervuiling, juridische of bestuurlijke zaken, e.d., dan is uw kennis meer dan welkom.

Tot slot wil een oproep doen ons extra te steunen door bijvoorbeeld door bij uw buren en in uw kennissenkring belangstellenden te wijzen op de punten waar wij voor staan. Geïnteresseerden kunnen via onze website meer informatie vinden en/of zich als nieuw lid aanmelden. Dat maakt ons sterker.

Met vriendelijke groet,


S. Sinnecker
Voorzitter BTV