Dagblad01BTV - Onderzoek Overlastmeldingen

BTV-Rotterdam doet onderzoek wat door DCMR is vergeten.

Foto: iStock.com/Jatuporn Tansirimas

Foto: iStock.com/Jatuporn Tansirimas

Veel mensen ervaren overlast vliegveld Rotterdam, maar klagen niet

In 2021 zegde de omgevingsdienst DCMR toe om onderzoek te doen naar de redenen waarom mensen vliegtuigoverlast melden.
Men wijdde daar zelfs een persbericht aan. Helaas is dat onderzoek er nooit gekomen en het zit nog steeds niet in de planning bij DCMR. Het is de reden geweest waarom de BTV haar 1615 leden/huishoudens heeft gevraagd een enquête in te vullen over hun meldingengedrag. In de meegezonden powerpoint ziet u de compacte weergaven van het onderzoek. We bieden u dit rapport aan zonder veel toelichting. Dat doen we om niet te sturen op de interpretatie van de uitkomsten. Die uitkomsten spreken echt voor zichzelf!

Veel overlast niet gemeld

Opvallend is dat bijna de helft van de mensen die overlast ervaren geen meldingen maken, omdat het toch "zinloos" is. Verder blijkt dat het vertrouwen in het vliegveld vrijwel nihil is, terwijl het vliegveld zelf komt met een buren-beoordeling van 8.1 op een schaal van 10. Een quick scan bij onze leden leert ons dat geen van deze leden is geënquêteerd door het vliegveld.

Frequente melder

Nog een opvallend punt is dat men niet weet wanneer men het etiket frequente melder krijgt opgeplakt. Dat gebeurt al bij 2,6 meldingen per week, terwijl de omgeving in diezelfde week 1000 (!) vliegtuigen laag over zich heen krijgt. Deze onbekendheid leidt op de sociale media tot harde reacties op getroffen omwonenden, maar ook serieuze media zien niet dat je al heel snel als "veelklager" wordt gezien in de officiële cijfers/uitingen. Het aantal meldingen moet altijd worden gerelateerd aan het aantal vliegbewegingen. Dus als een huishouden 1000 meldingen doet en men krijgt te maken met 20.000 vluchten over zijn dak, dan meldt het huishouden nog maar 5% van de gevallen. Ben je dan echt een notoire melder/zeurpiet? De BTV vindt absoluut van niet.

Werkgroep "hinderbeperking"

Ook van belang is te weten dat jaren geleden er een werkgroep "hinderbeperking" is ingesteld. Dat gebeurde bij zo'n 36.000 overlastmeldingen per jaar, waarbij maximaal 2 meldingen per huishouden/per vliegtuig werden geregistreerd (zie nadere toelichting hieronder). Toen al vonden de leden van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport en de Provincie Zuid Holland het aantal overlastmeldingen fors te hoog, waarna de werkgroep werd ingesteld, met slechts 1 bewoner als deelnemer! 

In 2023 zijn er meer dan 160.000 meldingen van vliegtuiggeluidsoverlast gemaakt. Volslagen helder is dat die werkgroep hinderbeperking niets heeft bereikt, misschien bereikte ze zelfs het tegenovergestelde van waarvoor men is opgericht. Vraag is: Is hinderbeperking bereikt als men onder 30.000 meldingen komt, of onder de 150.000 meldingen. In het laatste geval is er op geen enkele wijze tegemoet gekomen aan de eisen van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging. Want gedeputeerde de Zoete vond jaren geleden al, i.o.v. Provinciale Staten, dat de overlast moest worden teruggedrongen. De overlast was toen al te groot.

Zoals gezegd vindt u een korte versie van het onderzoek als powerpoint en het volledige onderzoek als PDF. Het volledige onderzoek geeft ook aan wat de respondenten meemaken en vinden. Daaruit kunt u zelf opmaken hoe hoog het zit bij de omwonenden en wat ze dagelijks meemaken.

We hebben gevraagd aan DCMR of we bij hen de cijfers mochten presenteren en toelichten, tijdens een officiële overhandiging. Helaas is ons verzoek niet gehonoreerd. DCMR gaf aan dat we het onderzoek slechts mochten opsturen. Ook hebben we de CRO-Rotterdam gevraagd of we de resultaten mochten presenteren, tijdens de vergadering van dit overlegorgaan. De voorzitter liet schriftelijk weten dat daarvoor geen ruimte is. De reglementen zouden dat niet toelaten. We zullen de resultaten wel mogen presenteren bij Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Rotterdam, zo is ons gemeld door de griffiers.

DCMR jaarcijfers

Op 14 maart 2024 worden de DCMR jaarcijfers weer gepresenteerd. Wij vinden ons onderzoek nadrukkelijk passen bij die presentatie. Het is, ons inziens, belangrijk om te weten hoe die overlastcijfers worden gezien door de leden van de BTV. Leden van de BTV zijn een deel van de overlastmelders en dus een uitstekende doelgroep voor het onderzoek dat wij deden.

Nog een opmerking voor bij de komende overlastcijfers van DCMR. De 160.000 meldingen betroffen huishoudens en geen personen! Dat wordt vaak verward tijdens publicaties over het DCMR rapport. Die 160.000 meldingen betroffen dus meer dan 320.000 personen. Het is de keuze geweest van de CRO (meerderheid vliegsector) om slechts 1 melding per postcode/huisnummer per vliegtuig te registreren. Men poogde daarmee het aantal melders rekenkundig terug te brengen. Tot voor kort werden 2  meldingen per huishouden geregistreerd. Dat houdt o.a. in dat, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een studentenhuis met veel meer dan 1 bewoner toch maar voor 1 melder telt. Dat heeft wel stevige invloed op het werkelijkheidsgehalte van de cijfers.

Downloads

Bron: Dagblad010, 27 februari 2024