Zoeken

Persbericht - Beroepschrift rechtbank inzake nachtvluchten RTHA

Rotterdam, 25 november 2016.

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft vandaag beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam, tegen een besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om niet over te gaan tot handhaving van het aan de omwonenden van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA) telkenmale beloofde maximum aantal van 849 nachtvluchten.

Bescherming tegen nachtvluchten is belangrijk: de Gezondheidsraad heeft de negatieve gezondheidseffecten van nachtvluchten uitvoerig beschreven in haar aan de regering uitgebracht rapport van 2014: volgens dit adviesorgaan van de regering is er voldoende bewijs dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden nadelig beïnvloedt.

De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat schreef op 24 april 2009 naar de toenmalige gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland (PZH), dat de minister ‘een kader zal hanteren om de omgeving voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten’. De minister achtte het ‘van belang om richting de omgeving duidelijk te maken wat het aantal nachtbewegingen is’. 849 nachtbewegingen zou het uitgangspunt daarvoor zijn.

In het verlengde hiervan werd in de toelichting op de wijziging van het zgn. Aanwijzingsbesluit RTHA in 2010 de volgende tekst opgenomen: ‘Bij de uitvoering van het aanwijzingsbesluit zal de minister een afsprakenkader hanteren om de omgeving voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten. De invoerset ten behoeve van het MER-alternatief dat de basis vormt voor het besluit (alternatief 4c, met 849 nachtbewegingen) is het uitgangspunt’.

Daarna is door vele andere autoriteiten, zoals het college van Gedeputeerde Staten van PZH, de colleges van B&W Rotterdam en Schiedam, en de ILT zelf, het aantal van maximaal 849 nachtvluchten vaak herhaalt, alsmede het feit dat er controle zou zijn op dat aantal.

Hoewel bij de vaststelling van het maximum van 849 nachtvluchten geen rekening is gehouden met de later geïntroduceerde nachtvluchten van de traumahelikopter, bleef het de wens van de Staatssecretaris van IenM om vast te houden aan 849 als uitgangspunt voor het totale gebruik op de luchthaven in de nachtperiode. De komst van de traumahelikopter heeft niet geleid tot een aanpassing van de gemaakte afspraak van maximaal 849 nachtvluchten, zelfs niet tot een discussie daarover.

In 2016 begint de BTV bij IenM en de ILT aan te dringen op de toegezegde handhaving van het aantal nachtvluchten. Uiteindelijk blijkt dat de ILT welk aantal nachtvluchten dan ook niet kan en zal handhaven, omdat dat aantal niet in de wetgeving is vastgelegd.

Het zou naar de mening van de BTV niet zo mogen zijn, dat na alle jarenlange discussie en toezeggingen dit debat eindigt met niets, c.q. met voornamelijk apathische en procedurele opstellingen van de betrokken autoriteiten, met opeenvolgende verwijzingen naar elkaar, terwijl de omwonenden niet de bescherming krijgen die was afgesproken en beloofd.

De BTV hoopt met deze rechtszaak te bereiken dat eerdere toezeggingen gestand worden gedaan.

Lees hier het persbericht als PDF.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.