HavenloodsBTV-Rotterdam: uitgangspunt vergunningaanvraag Rotterdam The Hague Airport staat haaks op Luchtvaartnota

De vereniging BTV-Rotterdam (Bewonergroep Tegen Vliegtuigoverlast) meent dat de brief van Minister van I&W aan Rotterdam The Hague Airport (RTHA) uitgaat van verkeerde criteria voor het luchthavenbesluit.

Vorige week startte Rotterdam The Hague Airport de aanvraag van een luchthavenbesluit. Een van de documenten in de aanvraag is een brief van minister Mark Harbers aan RTHA over de te nemen stappen.

Volgens de minister zijn drie zaken relevant om te komen tot een juridisch houdbaar luchthavenbesluit: (1) vervoersprognoses, (2) een bedrijfseconomische haalbaarheidstudie naar de luchthavenexploitatie, en (3) een overzicht van de macro-economische effecten van de luchthavenontwikkeling ten opzichte van de bestaande situatie. Uit de economische onderbouwing moet de invoerset volgen die uitgangspunt was voor alle onderzoeken in het kader van de milieueffectenrapportage (MER).

Rotterdam The Hague Airport

Groei versus reductie

Met andere woorden: volgens de minister is de economische analyse van de gewenste toekomstige ontwikkeling van RTHA (groei) het uitgangspunt voor de MER. Dit staat haaks op de bepalingen in de Luchtvaartnota. De Luchtvaartnota bepaalt het beleid van de overheid voor de luchtvaartsector in de komende 30 jaar.

De Luchtvaartnota is helder. “Het Rijk stelt als doel de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart te verminderen. Hierbij gaat het om geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en klimaat.” Dit betekent dat de reductie van geluidsbelasting en uitstoot van schadelijke stoffen het uitgangspunt moeten zijn voor de MER.

Voor RTHA gelden drie publieke belangen: veiligheid, leefomgeving en duurzaamheid. Instandhouding van de huidige omvang van het commerciële verkeer (lees: goedkope vakantievluchten) valt hier niet onder, aldus BTV-Rotterdam.

Negatieve gezondheidseffecten

Om de negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden te verminderen en te voldoen aan de overige randvoorwaarden uit de Luchtvaartnota is krimp noodzakelijk, meent BTV-Rotterdam. Dit wordt ook onderkend in de nota: “Voor de korte termijn betekent het centraal stellen van normen voor klimaat en leefomgeving een afname van het aantal vluchten.”

De ontwikkeling op de lange termijn is volgens de Luchtvaartnota afhankelijk van de vraag of de luchtvaartindustrie erin slaagt om via innovatie de geluidsoverlast voor omwonenden en de totale uitstoot van schadelijke stoffen voor mens, natuur en klimaat aantoonbaar te verminderen. Vereniging BTV-Rotterdam is hier uiterst sceptisch over en is voorstander van een krimpscenario.

BTV-Rotterdam heeft op 22 januari haar Reflectie op het Eindproduct Participatietraject nieuw luchthavenbesluit RTHA bij de betrokken ministeries en commissies ingediend. Zij roept de minister op ervoor te zorgen dat de MER en andere onderzoeken in het aanvraagproces een verbetering van de leefomgeving van omwonenden centraal stellen en RTHA te instrueren een krimpscenario te laten doorrekenen.

Bron: De Havenloods, 31 januari 2023