Provincie Zuid HollandVragen over geluidsruimte RTHA in Provincie

Binnen de Provincie Zuid-Holland zijn vragen gesteld door meerdere partijen over de herberekening van de geluidsruimte op RTHA.

BTV-Rotterdam

Aanleiding is dat eerder werd gemeld door de ILT (Inspectiedienst voor Luchtvaart en Transport) de geluidsruimte door de Rotterdamse luchthaven dreigde te overschrijden. Na afloop van het ‘vliegjaar’ 2023 kwam er plots een andere conclusie. De geluidsoverlast is binnen de normen gebleven. Wél zijn de normen herberekend. Hierdoor kwam op wonderlijke wijze meer geluidsruimte beschikbaar.

De Provinciale Statenleden van de partijen GroenLinks-PvdA, SP, Volgt, ChristenUnie D66 en PvdD stelden hierover schriftelijke vragen aan de voorzitter van de Provinciale Staten.

De partijen verwijzen naar eerdere afspraken om overlast terug te dringen.

Tekst

Dit is de volledige tekst

Toelichting - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zich aan de geluidsnormen en regels houdt. Gebeurt dat niet, dan kan de ILT maatregelen nemen en dwangsommen of boetes opleggen.

Na afloop van ieder jaar stelt de ILT een handhavingsrapportage op waarin de resultaten van het toezicht staan. Onlangs presenteerde de ILT de ‘Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2022-2023’. In de rapportage wordt beschreven dat recentelijk de Regeling burgerluchthavens is gewijzigd. Het betreft een aanpassing in de berekening van de geluidbelasting voor vluchten voor spoedeisende hulpverlening en politietaken. Door de andere berekenwijze is geluidsruimte vrijgekomen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RTHA hebben afgesproken dat die vrijkomende geluidruimte alleen ten goede mag komen aan spoedeisend maatschappelijk verkeer (politie- en traumahelikopter) en niet aan de commerciële luchtvaart. Deze bestuurlijke afspraken zijn echter niet in weten regelgeving vastgelegd en vallen daardoor buiten het formele toezicht van de ILT. Voordat er sprake was van de wijziging van de Regeling burgerluchthavens dreigde er een overschrijding van de grenswaarde.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

  1. Hoe reflecteert Gedeputeerde Staten op dat door een andere rekenmethode er mogelijk meer vluchten zullen plaatsvinden vanaf RTHA?
  2. In het verleden zijn ook afspraken met RTHA gemaakt over het aantal nachtvluchten. Deze afspraken zijn niet nagekomen, wat ondergetekenden weinig vertrouwen geeft dat deze nieuwe bestuurlijke afspraken wel nagekomen worden. Heeft Gedeputeerde Staten dit vertrouwen wel? Zo ja, op basis waarvan?

    In het coalitieakkoord 2023-2027 van de provincie Zuid-Holland is opgenomen dat gestreefd wordt naar het terugdringen van de hinder voor omwonenden van RTHA en het aantal nachtvluchten.

  3. Is Gedeputeerde Staten het eens met ondergetekenden dat het onwenselijk is dat door de ILT niet gehandhaafd kan worden op het aantal commerciële- en nachtvluchten binnen de geluidsruimte
  4. Binnenkort formuleert Gedeputeerde Staten een zienswijze op het Luchthavenbesluit. Is Gedeputeerde Staten bereid in de zienswijze aan te dringen op wettelijke mogelijkheden om te handhaven op het aantal vluchten (zowel nachtvluchten als commerciële vluchten)? Zo nee, waarom niet?

Lars Klappe | GroenLinks-PvdA
Frank Johan Hoogendam | SP
Tessa Beeloo | Volt
Steven Datema | ChristenUnie
Lisanne van Damme | D66
Joeri Oudshoorn | PvdD

Downloads

Download de vragen als PDF

ILT-rapportage 2023

Gepubliceerd: 13 maart 2023