Is dat zo?

"Geluid vliegtuigen neemt in de toekomst af."

Stelling: RTHA zegt dat het geluid in de toekomst bij een vliegtuigpassage (opstijgen of landen) gelijk blijft of afneemt.

 

  • BTV hier over: Dat is misschien wel zo, maar RTHA zegt er niet bij dat ze het aantal vliegtuigen dat op RTHA vliegt flink wil uitbreiden. Dat betekent meer vliegtuigpassages en dus méér lawaai!
  • Vliegveld Direkteur Ron Louwerse in interview Luchtvaart Nieuws van januari 2018 : “ ... de vloot die wij ontvangen zal de komende jaren niet veel stiller worden."
  • In een gesprek met de BTV ( 017) en Transavia werd duidelijk dat Transavia haar vloot de komende 20 jaar niet vernieuwd.

"Nieuwe vliegtuigen zijn stiller en schoner."

Stelling: RTHA zegt in allerlei publicaties dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn en minder schadelijke stoffen uitstoten.


BTV hierover: Het enige grotere toestel die met deze eigenschappen wordt aangeprezen is de Boeing 737-MAX. Opmerkelijk is dat zelfs de fabrikant geen uitspraken doet over minder belasting van het milieu en minder herrie, terwijl dat een belangrijk verkoopargument zou zijn. RTHA doet die uitspraak wel. Mogelijk is ook zo, maar RTHA zegt er niet bij dat - rekening houdend met de leeftijd van de huidige vliegtuigvloot die op RTHA vliegt - deze nieuwe generatie vliegtuigen waarschijnlijk pas in 2030 structureel op RTHA gaan vliegen.
Opmerkelijk detail is dat de enige plaats waar minder herrie wordt geconstateert IN het vliegtuig is. De passagiers hebben minder last van de motoren door een andere plaatsing. Het geluid wordt meer naar de grond gericht. En juist daar wonen mensen die hierdoor méér overlast ervaren.

Stelling: “Ondanks groei van luchtverkeer is aantal klagers afgenomen”

“Ondanks de groei van het luchtverkeer op Rotterdam is het aantal klagers juist aanzienlijk afgenomen.”

BTV hierover: Deze uitspraak is onjuist. Het betreft hier het aantal 'geregistreerde' klagers. Het aantal omwonenden die bloot staat aan een geluidsniveau dat schadelijk is voor de gezondheid is veel hoger. Veel omwonenden hebben herhaaldelijk geklaagd maar tot hun spijt gemerkt dat elke 5 jaar Rotterdam The Airport opnieuw mag uitbreiden. Hierdoor zien burgers het nut niet om verder te blijven klagen. Opmerkelijk: het is niet mogelijk een klacht in te dienen voor 'structurele' overlast van vliegverkeer. Dus elke keer dat een vliegtuig overvliegt, moet een klager daarover een afzonderlijke klacht indienen. Deze wijze van klachtenregistratie doet een groot beroep op het uithoudingsvermogen van klagers en heeft uiteindelijk een remmende werking op de 'geregisterde’ overlast, ten voordelen van de luchtvaartsector. Gevolg: veel omwonenden gaan gebukt onder een verslechtering van het woonklimaat, grotere risico’s voor de gezondheid, een dalende waarde van huizen. Daarnaast staat in het  milieurapport van DCMR 2013 dat 47% van alle klachten over lawaai betrekking heeft op vliegverkeer. Het totaal aantal klachten is vergelijkbaar met 2012. 10% meer mensen hebben aangegeven overlast te ondervinden van vliegverkeer. De meeste hinder veroorzaken de straalvliegtuigen Boeing 737-700 en de Boeing 737-800. Het merendeel van het grote vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport wordt met deze toestellen uitgevoerd.

"In 2013 minder klachten over Rotterdam The Hague Airport"

Stelling: "In 2013 waren minder klachten over Rotterdam The Hague Airport"

BTV-Rotterdam hierover: Dit zegt het vliegveld wel over zichzelf, het aantal klachten door onpartijdige DCMR geregistreerd bleef gelijk; er was zelfs een toename van het aantal klagers en het gebied waarbinnen men klacht neemt structureel toe. Deze is toegenomen tot aan Gouda en omgeving. Daarnaast is de echte overlast vele malen groter dan alleen de formeel geregisteerde klachten. Mensen die overlast hebben kunnen zich niet allemaal permiteren of opbrengen om per afzonderlijke vlucht, dag op dag, een administratie van de overlast bij te houden en deze vervolgens te melden (per telefoon of via internet); immers het leven heeft meer te bieden dan continue klagen. Ook zijn reeds vele huishoudens verhuisd naar een rustigere omgeving; in de klachtenrapportage komen dergelijke maatschappelijke kosten niet tot uitdrukking. De BTV stelt dat sinds circa 1999 de geluidsdruk op de regio rond RTHA enorm is toegenomen met allerlei nadelige effecten op de gezondheid van omwonenden.

"Niet vliegtuigen, maar auto's zijn de vervuilers"

Stelling: “In de regio Rijnmond levert het wegverkeer de grootste bijdrage aan de optredende concentraties van stikstofdioxide en fijn stof.”

BTV hierover: Recentelijk is uit TNO metingen gebleken dat bij Vliegveld Schiphol de uitstoot van fijn stof (en ultra fijnstof) in dusdanige hoeveelheden woerden aangetroffen dat de gemiddelde levensduur van de omwonenden tot een jaar kan worden verkort. Het is daarom zeer aannemelijk dat deze toestellen rond RTHA dit zelfde effect resulteren.

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) berekende dat de Nederlandse luchtvaartsector goed is voor dertien miljoen (!) kilo CO2 uitstoot.
Het hoort tot de 'rookgordijn'tactiek van RTHA om volkomen misplaatste berichten zwaar te benadrukken om de aandacht af te leiden van de essentie. 

RTHA claimt ca. 2.500 medewerkers te hebben

Stelling: “RTHA claimt ca. 2.500 medewerkers te hebben”

BTV  hierover: RTHA is een volle dochter van Vliegveld Schiphol. Uit het laatste jaarverslag van Schiphol blijkt dat er bij de BV RTHA 131 medewerkers werken (116 fte). Dus geen 2500. Om het getal van 2500 werknemers geloofwaardig te laten lijken vermeldt RTHA in zijn jaarverslag (kerncijfers 2016) "Aantal arbeidsplaatsen is opgebouwd vanuit de luchthaven en partnerbedrijven." Met een dergelijke vage omschrijving kun je alle kanten op: RTHA is partner van Schiphol.

2500 arbeidsplaatsen

"Vliegveld levert duizenden extra arbeidsplaatsen."

Stelling: RTHA claimt van 2.500 arbeidsplaatsen binnenkort te groeien naar 6.500.

BTV hierover: het (laten) bouwen van kantoren op terrein van RTHA staat los van de luchtvaartactiviteiten. De beoogde kantoren hadden ‘overal’ in Rotterdam kunnen staan maar worden nu onterecht gebruikt om de economische noodzaak van (toename in) luchtverkeer te onderstrepen.

BANENVERLIES

Begin 2018 werd een schockerend rapport openbaar rond vliegveld Lelystad, waar gelijke problemen heersen. Uit een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA) bleek dat uitbreiding van de luchthaven geen arbeidsplaatsen creëert maar juist vernietigt!

GEFANTASEERDE ARBEIDSPLAATSEN

Verder is interessant te weten dat het jaarverslag van moederbedrijf Vliegveld Schiphol meldt dat BV Rotterdm The Hague Airport over 116 FTE's 131 mensen in dienst heeft. Lees ook de brief van de BTV hierover.

 

"Er bestaat politiek draagvlak voor RTHA"

"De politiek heeft zich uitgesproken voor behoud en uitbouw van vliegveld".

Deze stelling wordt geuit op de website van het vliegveld.

Hier worden citaten uit 2003 tot 2007 aangehaald. Het betwiste masterplan was op dat moment nog niet bekend. In de realiteit groeit het verzet tegen de voorgenomen plannen van het vliegveld. Een duidelijk voorbeeld is Gemeente Schiedam die ziet dat de grondwaarde van woningen aanzienlijk daalt bij toename van luchtvaart over de stad. Tevens wordt een sterk signaal afgegeven in de DCMR-rapportage dat in de periode 2012 - 2014 een verdubbeling van het aantal klachten over het vliegveld is geweest. Steeds meer politieke partijen verzetten zich tegen uitbreiding.

"Mensen die last hebben van het vliegveld moeten elders gaan wonen"

Stelling: Mensen die last hebben van het vliegveld moeten verhuizen

Deze mening wordt vaak geuit door belanghebbenden, veelal vakantiegangers die incidenteel gebruik maken van het vliegveld.

BTV hierover: Luchthaven RTHA vervoerde tussen 1960 en ca. 2000 maximaal 500.000 passagiers. Daarnaast kende het vrijwel geen nachtverkeer, een leefbare situatie voor omwonenden.

In 2016 waren het 1,7 miljoen passagiers RTHA heeft plannen dit aantal en daarmee ook het aantal vliegbewegingen met nog eens 500% op te voeren. Deze vluchten zouden dan 24 uur per dag én nacht gaan plaats vinden.

Deze stellingname is hetzelfde, als iemand die tientallen jaren naast een stil landweggetje en nu onverwacht een 6-baans snelweg voor zijn deur krijgt, verwijten dat hij destijds maar niet langs het landweggetje had moeten gaan wonen.

De BTV heeft leden uit vele gemeenten die strijden om het vliegverkeer weer naar een leefbare situatie te laten terugkeren. Dan zal het aantal klachten over overlast zienderogen afnemen.

"Maatschappelijk helikopters verdienen eigen geluidsruimte"

WAT BETEKENT EIGEN GELUIDSRUIMTE VOOR HELI'S?

BTV hierover: Dit betekent dat het vliegveld wil niet uitplaatsen maar 2 gescheiden geluidsruimtes wil creëren, waardoor groei mogelijk is. De extra geluidsoverlast die dan ontstaat wordt in dat geval gescheiden, waardoor overlast van heli's niet ten koste gaan van de vluchten van (lijn)toestellen. BTV vindt dat vliegveld overlast gewoon overlast is. Of dat toestel een 'blauw zwaailicht' heeft of niet, het vliegveld is de bron van extra overlast.

Vliegveld Directeur Ron Louwerse in interview Luchtvaartnieuws januari 2018: “Heli's maken 24 procent van alle vliegbewegingen uit. Dat vindt ik niet helemaal correct. Ons voorstel is om de heli hun eigen gebruiksruimte te geven, dan kunnen zij ook hun eigen regels krijgen waarmee hun maatschappelijke functie veel beter is gediend.”

"Uitbreiding vliegveld is goed voor de regionale economie"

Meer vluchten zou volgens de luchthaven betekenen dat er meer geld verdiend wordt in de regio.

RTHA geeft hier over aan dat de gemiddelde besteding per vertrekkende reiziger extreem laag is. Extra werk rond de incheck en goederen afhandeling wordt overal ter wereld verder geautomatiseerd waardoor er hoegenaamd geen personeel meer nodig is.

Bijzonder detail is dat ca. 85% van alle vluchten vanaf Rotterdam naar (zon)vakantielanden gaat. Dat houdt in dat het vliegveld er aan bijdraagt dat Nederlands vakantiegeld naar andere landen wordt weggebracht. De reiziger besteedt op het vliegveld slechts geld aan een kopje koffie en aan de parkeerplaats.

"Vliegveld moet uitbreiden om aan zakelijk vraag te voldoen"

Om het economisch belang van RTHA als zakenvliegveld te onderstrepen wil deze uitbreiden met meer zakenvluchten.

BTV hierover: De realiteit is anders. Alle zo geheten tijdslots die vrij komen voor nieuwe bestemmingen worden gevuld met vakantiesteden. Zie onderstaand bericht. (bron: METRO), 7 feb 2017

Meer vakantiebestemmingen RTHA

 

Hoe ontstaat die extra ruimte?

Een belangrijke vraag is, waar die extra 'vliegruimte' vandaan komt. Zeer schrijnend is dat vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen, die vanaf RTHA met een zakelijke bestemming vlogen, zich hebben teruggetrokken. In de meeste vallen bleek het niet rendabel. Begin 2018 waren Londen, Birmingham en Manchester nog als 'zakelijke' bestemming aan te merken, hoewel ook veel stedentrips naar deze stad worden gemaakt. Het vliegveld werft reizigers echter uitsluitend in de recreatieve doelgroep: feesten en zon. Vrijwel alle bestemmingen zijn rond de Middellandse zee gesitueerd.

Bestemmingen-RTHA-2018

"Vliegbelasting is slecht voor de economie"

Vliegbelasting is slecht voor de economie

Een stelling die op meerdere wijze is uit te leggen. 

Volgens belanghebbende Jean-Marc Janaillac, CEO Air France-KLM, zouden vliegbelastingen niet gunstig zijn voor de luchtvaartmaatschappijen. Hij zegt hierover: “Voor regeringen is het erg makkelijk om vliegtaksen te introduceren. Ze vergeten daarbij hoe slecht dit uitpakt voor de concurrentiepositie van individuele luchtvaartmaatschappijen ten opzichte van airlines die van zulke belastingen zijn vrijgesteld...”
Bron: zakenreis.nl
Wat hij in feite zegt, is dat bij het invoeren van een vliegtaks er minder vraag zal zijn naar de vliegreizen. Verder vertelt hij dat typische vakantielanden (Griekenland, Oostenrijk) zien dat hun omzet toeneemt wanneer er geen belasting wordt geheven op vliegen. Dit houdt in dat vliegen slecht is voor Nederlandse (toerististen)economie omdat vliegen zorgt dat geld wordt geëxporteerd naar andere landen.

Opmerkelijk

Steeds meer prijsvechters berekenen forse toeslagen voor transport van bagage. In sommige gevallen is de toeslag voor een koffer duurder dan de prijs van het ticket. Marktingmensen van de maatschappijen zeggen hierover vaak lachend, dat het geen probleem is voor de reiziger, die betaalt wel.

"Luchtvaart gaat CO2 uitstoot reduceren"

Stelling: “Luchtvaart gaat 35% CO2 reduceren

Met veel ophef presenteerde de luchtvaartlobby bij de minister een ‘plan’ om de CO2 uitstoot van de luchtvaart te verminderen. Dit plan is direct weggeveegd als propaganda.

Ten eerste is de formulering dat 35% minder uitstoot zou komen onjuist omdat de groei gewoon door gaat maar dat er minder éxtra uitstoot komt. Ten tweede zijn de geboden oplossingen niet realistisch. Zo blijkt dat één van der partners kort na de publicatie aankondigt méér bestemmingen toe te voegen, met als argument “dat het binnen de mogelijkheden van de luchthaven” zou passen. Kortom, er wordt beweert de CO2 te willen terugdringen, maar ondertussen wordt er gewoon meergevlogen. Dit is een typisch geval van ‘geschiphold’ te worden. Populair vertaald: je wordt een rad voor ogen gedraaid.
Bronnen:
De Ingenieur   
Luchtvaartnieuws
BTV-Rotterdam: specialisten maken korte metten met milieuplannen van vliegvelden
Greenpeace: reactie op mileuplannen van luchthavens

"Rotterdam The Hague Airport krijgt straks alleen nog maar elektrische vliegtuigen"

“Rotterdam The Hague Airport krijgt straks alleen nog maar elektrische vliegtuigen”

Laat u niet in de maling nemen!

Teneinde de groeiambities te promoten en te verdoezelen dat vliegen (samen met scheepvaart) zorgt voor de grootste vervuiling in de transport, worden kreten als deze graag gebruikt. Dit heet ‘greenwashing’. Ja, ieder logisch denkend persoon kan realiseren dat na elektrische auto’s ook de vliegtuigjes experimenteel met elektromotoren worden uitgerust. Deze ontwikkeling staat nog maar in de kinderschoenen meldt het AD op 14 juni 2018.
Tegen de tijd dat er een alternatief is voor de ‘bulderbakken’ van Transavia zijn we minimaal in het jaar 2050 beland, schrijven producenten, die de elektrische vliegmachine graag zien komen. Dat is nu nog 30 (!) jaar vanaf hier, uitgaande dat alles zo voorspoedig gaat als men wil. Tussentijds worden nog veel vliegtuigen aangeschaft (vervangen) en moeten we er op rekenen dat vliegen alleen maar voor méér overlast gaat zorgen.

Elektische luchtbus

Lees ook: Elektrisch vliegen: Meer herrie en een Overbelast luchtruim

De reiziger betaalt CO2 compensatie, dus vliegt hij CO2 neutraal

De reiziger betaalt CO2 compensatie, dus vliegt hij CO2 neutraal

Dit is onzin. Ook bekend als ‘Greenwashing’.
Wat er in de realiteit gebeurt is dat er een afkoop wordt gedaan door in Afrika een energiezuinig kooktoestel uit te delen in gebieden waar amper eten gemaakt kan worden. Of laten koken op biogas. Of in India een windmolen aan leggen.
Ten eerste zijn dat druppels op de gloeiende plaat in vergelijking tot de vernietigende uitstoot van een lijntoestel. Ten tweede hebben wij in het zwaar vervuilde Nederland er totaal niets aan dat er in Afrika een gasbrandertje wordt geleverd. Dus: Greenwashing, het moet de reiziger schuldgevoel ontnemen.
Wil je het positief bekijken, dan kun je stellen: beter iets dan niets. Maar dit is wel héél weinig compensatie.
Bron: https://greenseat.nl/transavia/

CO2 compensatie transavia

70% van de omwonenden is vóór verdere ontwikkeling van de luchthaven

Uit een onderzoek van VNO-NCW West blijkt dat ruim 70% van de omwonenden vóór verdere ontwikkeling van de luchthaven is.

Dit is een voorbeeld hoe burger beduvelt wordt. Ofwel: Geschipholt wordt.
Het betreffende VNO-NCW onderzoek is niet-representatief gehouden onder alleen een groep belanghebbende in de regio. Een verklaring van geen mening of geen bezwaar werd uitgelegd als 'voorstander'.
RTHA verzwijgt een ander rapport, dat nota bene op eigen verzoek is gemaakt, waarin een verkenner onderzoek deed naar maatschappelijk draagvlak. Uit dit rapport bleek dat er in het geheel geen draagvlak is, behalve onder enkele belanghebbende. Dit rapport wordt doort RTHA stelselmatig buiten beeld gehouden, zoals hieronder ook blijkt.

Klik op de gele afbeelding om het rapport te lezen, waaruit blijkt dat er geen draagvlak is
2017-02-AdviesVerkennerDraagvlak

Lees hier hoe RTHA deze informatie vertaalde

RTHA Missie Omwonenen willen uitbreiding luchthaven

"RTHA profileert zich als een zakenvliegveld"

RTHA beroept haar bestaansrecht voor een groot deel op de zakelijke functie

Helaas, de grootste klant van het vliegveld (Transavia) erkent dat 10% van de boekingen zakelijke vluchten betreffen. De resterende 90% zijn vakantiegangers. Gezien de populaire bestemming voor Nederlanders vertrekt er met de reiziger ook Nederlandse valuta naar buitenslandse bestemmingen. Het economische belang voor de regio wordt op deze wijze minder. In het jaarverslag weet RTHA het percentage in een diagram nog op te poetsen tot 26%. In dezzelfde grafiek worden vakantietrips 'uit elkaar getrokken' als Stedentrips, Vakantie, Familiebezoek en Overige. Hierdoor wil men de schijn van vakantieluchthaven verminderen.

Type-reiziger-RTHA-2016

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) doet tegenstrijdige uitspraken.

Afgelopen jaren is vaak gebleken dat woordvoerders van het vliegveld vaak uitspraken doen die aangepast zijn aan het belang van zijn toehoorders.
Tot deze woordvoerders behoort zeker ook de directeur Ron Louwerse. Dankzij zorgvuldige research van onze adviseurs kunnen tal van onjuiste uitspraken worden 'ontmaskerd.'

Veel gebruikte kreten om de aanwezigheid en uitbreidingsplannen van RTHA te rechtvaardigen zijn vage omschrijvingen "goed voor de werkgelegenheid" en "stillere vliegtuigen". Dit klinkt veelbelovend, maar lees hier wat het in werkelijkheid betekent.Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport