Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

VlaardingenBTV Informeert gemeente Vlaardingen over EPP

Raadsleden blijken over het participatietraject vaak eenzijdig te zijn geïnformeerd. De BTV geeft informatie en documenten.

Het Participatietraject en de conclusie die recentelijk is voorgelegd aan de directie van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is inmiddels ook onderwerp van raadsvergaderingen in omringende gemeentes. Een stad als Vlaardingen ondervindt wel veel overlast door de activiteiten van het vliegveld, maar mocht niet actief deelnemen aan het overleg. Hierdoor staat deze gemeente op kennisachterstand. De informatie die wel werd verstrekt, kwam uitsluitend van het begeleidingsbureau Wesselink/Van Zijst, dat handelde in opdracht van RTHA.
Ook de vermeende onpartijdige adviseur van de DCMR (adviseur (senior beleidsmedewerker) Luchtvaart - Coachend leidinggeven als coördinator van cluster Geluid) blijkt inmiddels van baan gewijzigd en werkt nu als adviseur voor de Schipholgroep. De door hem verstrekte adviezen komen hierdoor in een ander daglicht te staan.

De brief aan de raadsleden van Gemeente Vlaardingen is openbaar. De brief (met bijlagen) is hier te downloaden en is tevens als tekst te lezen.

**********

Rotterdam, 30 november 2022

Betreft: 1920818 (concept-Reflectie EPP - RTHA)

Geachte Raadsleden,

Gistermiddag ontvingen wij de concept-Reflectie van uw gemeenteraad over het Eindproduct Participatietraject Lhb RTHA (EPP). De BTV is erg kritisch over dit concept. Wij lichten dit hierna kort toe. Het participatietraject is mislukt. De omwonenden zijn doelbewust buiten spel gezet. De andere betrokken gemeenten stellen dit centraal in hun reflectie. U laat dit onvermeld. Zo is de BTV geweerd, nadat ze voorwaarden (o.a. geheimhouding) kreeg opgelegd waaraan ze in rechte nimmer kón voldoen.

Als gemeenteraad moet u de belangen behartigen van de inwoners van Vlaardingen. In uw brief legt u echter het lot van uw inwoners in handen van RTHA en andere partijen uit de luchtvaartindustrie.

U stelt een paar aanpassingen voor die de luchtvaartindustrie tijdens het participatietraject hebben afgewezen. RTHA zal deze voorstellen negeren. Dat weet u natuurlijk ook.

U stelt voorts dat er “onvoldoende inzicht is in de samenhang tussen het geluidsvolume, piekbelasting, de frequentie van het aantal vluchten en het aantal vluchten per uur als het gaat om de ervaren hinder” en dat nader onderzoek nodig is “voor het kunnen beoordelen en representatief kunnen berekenen van de ervaren hinder”. Deze samenhang interesseert de inwoners die dagelijks hinder ervaren niets. Duidelijk is dat al deze aspecten bijdragen aan de hinder. De mate waarin mensen hinder ervaren wordt niet berekend, maar gemeten. En daar is een hele simpele methode voor: u kunt het ze vragen, zoals het College van B&W deed van Rotterdam (3)!

Het verbaast ons dat u nog steeds gelooft dat groei door middel van de inzet van ‘stillere’ (uw aanhalingstekens) vliegtuigen tot minder hinder kan leiden. De bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam en de bewoners uit Schiedam en Lansingerland die deel uitmaakten van het participatietraject hebben keer op keer erop gehamerd dat de inzet van nieuwe vliegtuigen met een stillere motor tot meer 1. Omwonenden MAA nu alweer bedonderd met komst oude 747s | SchipholWatch 2. Jaarverslag RTHA 3. Artikel AD 30-11-2022

geluidshinder leidt, omdat de beoogde vlootvernieuwing bestaat uit grotere vliegtuigen (dus veel meer lawaai) en het aantal vliegbewegingen toeneemt. Waarom schuift u dit terzijde? De inwoners van uw gemeente ervaren deze overlast ook. De luchthavendirectie benoemde het bij een bewonersavond in Lansingerland zo: “u krijgt niet méér overlast maar vaker”.

Het EPP voorziet in een uiteindelijke toename van het aantal vliegbewegingen naar 97.793 (tabel 7 rapport ADECS), dat is gemiddeld 1 vliegtuig per 4 minuten bij een bedrijfstijd van 18 uur per dag! Realiseert u zich dit?

De bewering in het EPP dat de uitstoot afneemt bij groei van het aantal vliegbewegingen is ook onjuist. LET OP: in het EPP en de Analyse wordt de uitstoot berekend per passagierskilometer. Hierdoor wordt de impact van grotere vliegtuigen buiten beschouwing gelaten! Meer passagiers levert dus nog méér luchtvervuiling op!

U stelt dat RTHA van belang is voor het economische vestigingsklimaat van de regio Rotterdam/Den Haag. Dit economische belang is echter zeer beperkt. Slechts 5% van de vluchten vanaf RTHA is zakelijk verkeer. De grote bulk zijn goedkope vakantievluchten zonder toegevoegde waarde voor de regio. De economische waarde voor Vlaardingen is overigens vrijwel nihil te noemen.

Het EPP is een advies van de luchtvaartindustrie aan RTHA. Het is dan ook niet verrassend dat dit pamflet uitsluitend gericht is op het veilig stellen van de noodlijdende verdienmodellen van RTHA en Transavia/KLM. Wij wijzen u erop dat het EPP op alle belangrijke punten in strijd is met de Luchtvaartnota 2020-2050. U moet zich ook realiseren dat de maatregelen die in het EPP worden voorgesteld om de geluidshinder in de nacht en de randen van de dag te reduceren grotendeels flauwekul zijn: RTHA heeft geen invloed op de strak geplande vluchtschema’s van vliegtuigmaatschappijen, de vlootvernieuwing en de uitfasering van bestaande toestellen in de randen van de dag. Het bericht over Maastricht Airport van 11 november jl. is veelzeggend (1).

De enige manier om de doelstelling geformuleerd in de Luchtvaartnota (reductie van de geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en klimaat) te behalen is krimp. In dit verband kunt u wellicht kennis nemen van hetgeen het College van B&W van Rotterdam (direct belanghebbende) stelt in het AD van 30-11-2022 (3). Het standpunt van Rotterdam is aanmerkelijk steviger dan dat in uw concept reflectie.

Wij vertrouwen erop dat u uw reflectie op het EPP zult aanpassen om recht te doen aan de belangen van de inwoners van uw gemeente.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast.

Voorzitter                Secretaris

A.B. Blokhuizen       S.F.M. Sinnecker

**********

Bijlage 1

https://schipholwatch.nl/2022/11/11/omwonenden-maa-nu-alweer-bedonderd-met-komst-oude-747s/

Omwonenden MAA nu alweer bedonderd met komst oude 747s

Vlak voordat de Provincie Limburg moest beslissen over het lot van vliegveld Beek bij Maastricht, beloofde de directie met een plan te komen om de meest lawaaiige toestellen te weren. Nu, slechts enkele weken later, sluit de directie een contract voor vrachtvervoer met dertig jaar oude 747 Jumbojets. Bewoners zijn furieus.Tweet

De oude 747s zijn veruit de meest lawaaiige toestellen. Met hun verouderde techniek uit de jaren ’80 van de vorige eeuw, hun vier motoren per toestel en hun omvang halen ze makkelijk de 100 decibel in tuinen van omwonenden. Regelrechte “teringherrie”, zoals D66’er Raoul Boucke dit eerder in de Tweede Kamer noemde.

Het nieuwe vrachtcontract druist volledig in tegen de afspraken die gemaakt zijn in Provinciale Staten van Limburg. Daar werd onder meer besloten dat Maastricht Aachen Airport (MAA) “al op korte termijn zichtbare en merkbare acties diende te nemen om de ernstige geluidshinder tegen te gaan”.

Ook werd afgesproken dat “MAA steviger dient in te zetten op vlootvernieuwing bij haar klanten en op het weren van de meest lawaaiige toestellen”.

Het aantrekken van een nieuwe klant die met de sterk verouderde 747-400 op MAA gaat vliegen, past niet binnen die afspraken.

Simpel te weren met hogere tarieven “Het is heel simpel om deze toestellen te weren door flink hogere luchthaventarieven te hanteren voor dergelijke herriekisten”, aldus een van de omwonenden.

MAA heeft begin september een enquête gehouden onder omwonenden en zou met een plan komen om de grootste lawaaimakers te weren. Daarom werd door burgers in de omgeving uiterst kritisch gereageerd. Het plan is er tot op heden niet gekomen en bewoners hebben sindsdien niets meer van de vliegvelddirectie gehoord, zo melden zij SchipholWatch.

“En nu komen ze aan met de mededeling van een nieuwe golf 747s en een verklaring dat dit het begin moet zijn van een langduriger contract.” Omwonenden zijn inmiddels wel op de hoogte 1. Omwonenden MAA nu alweer bedonderd met komst oude 747s | SchipholWatch 2. Jaarverslag RTHA 3. Artikel AD 30-11-2022

gesteld van de nieuwe klant van MAA, maar daarbij werd verzwegen dat het gaat om de luidruchtige 747s. “Dit soort communicatie is inmiddels wel bekend bij omwonenden, de term ‘schiphollen’ hoeft niet meer aan ons te worden uitgelegd.”

Gladde verkoopdirecteur Bewoners zijn na het bekend worden van het nieuws verhaal gaan halen bij directeur Jos Roeven van het vliegveld. Die komt niet verder dan een verklaring dat hem niets te verwijten valt omdat “vliegtuigmaatschappijen zelf bepalen welk materieel ze inzetten”. Roeven noemt zichzelf op Linkedin een “experienced vice president sales” en is kennelijk behendig in gladde doch inhoudsloze praatjes.

Het is een nieuwe klap in het gezicht van omwonenden. Waar onlangs nog mooie woorden werden gesproken over verbeteringen en waar Schiphol betere tijden beloofde, voelen zij zich nu ontmoedigd en gefrustreerd. Ze voelen zich ronduit bedonderd.

De bewoners stappen nu opnieuw naar Provinciale Staten. Daar moet binnenkort een definitief besluit worden genomen over de gedeeltelijke overname van MAA door Schiphol, maar nu al wordt er niet aan de randvoorwaarden voldaan, integendeel.

De komst van een nieuwe stroom lawaaitoestellen werd door MAA met veel tamtam aangekondigd op 5 november jongstleden. De pers werd toen triomfantelijk ingelicht over de nieuwe lawaaiklant van het noodlijdende vliegveld.

**********

Bijlage 2:

2022 zakelijk belang van RTHA Bron Jaarverslag RTHA

Pagina uit jaarverslag RTHA 1. Omwonenden MAA nu alweer bedonderd met komst oude 747s | SchipholWatch 2. Jaarverslag RTHA 3. Artikel AD 30-11-2022 Vereniging B.T.V., Postbus 33131, 3005 EC Rotterdam, K.v.K. Rotterdam 40.34.49.55, Bank NL10 INGB0000.33.04.16, website: www.btv-rotterdam.nl

**********

Bijlage 3: 

Artikel AD 30-11-2022

'Dan wordt ticket maar wat duurder' Wethouder lijnrecht tegenover vliegveld

Wethouder Vincent Karremans wil dat omwonenden minder overlast van het vliegveld ervaren.

Wethouder Vincent Karremans gaat lijnrecht in tegen de voorstellen van Rotterdam The Hague Airport. Niet méér vluchten, maar maatregelen waardoor juist mínder zal worden gevlogen. ,,Verdere groei is echt niet goed.''

PETER GROENENDIJK

Twee avonden lang sprak Karremans onlangs met omwonenden van Rotterdam The Hague Airport. Die hebben hun uitwerking niet gemist, zegt Karremans. ,,Dat waren heel intense avonden. Een vader van twee dochters vertelde me dat hij elke nacht wakker wordt. Die las in de krant dat de luchthaven nog meer wil gaan vliegen en dat vloog hem naar de keel. Dan denk ik: holy shit. Dat heeft me echt veel gedaan. Niet dat ik daarna niet meer nadenk, maar het heeft een belangrijk stempel gedrukt op wat ik vind. Er zijn ook mensen die het vinden meevallen, maar de overlast is toch wel erg groot. En dat vond ik heel aangrijpend. Dat heeft me gesterkt in de mening dat het echt anders moet. Dat verdere groei echt niet goed is."

De luchthavenleiding zegt: vliegtuigen worden stiller, dus we kunnen meer vliegen zonder meer overlast.

,,Niks ten nadele van de directeur, maar zij gaat uit van modellen. Dat zie ik ook in al die stukken: het is een systeemwereld. Daartegenover staat de menselijke wereld en daar zitten mensen die niet kunnen slapen. Het punt met die stillere vliegtuigen is: je wordt als omwonende net zo wakker van een vliegtuig dat een paar decibel stiller is. Dat leidt echt niet tot minder hinder."

Had u van de luchthavendirectie verwacht dat ze dat ook zouden inzien?

,,Ik snap het vanuit hun belang ergens wel. Maar ik vind wel dat er veel meer aandacht moet zijn voor de werkelijke hinder. Ik snap dat ze mensen willen vervoeren, en ze hebben die luchtvaartmaatschappijen in hun nek zitten. Maar ik zie ook de andere kant."

Zes partijen in de raad willen dat het vliegveld plaatsmaakt voor woningen en een park. U wilt dat niet onderzoeken.

,,Nee, dat gaan we niet doen. We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat Rotterdam Airport open blijft. De luchthaven is goed voor het vestigingsklimaat, maar ook fijn voor mensen die willen vliegen. We hebben een enquête uitgevoerd: het merendeel van de Rotterdammers vindt het belangrijk dat we onze eigen luchthaven hebben. Zelfs in Schiebroek zegt bijna veertig procent dat. 1. Omwonenden MAA nu alweer bedonderd met komst oude 747s | SchipholWatch 2. Jaarverslag RTHA 3. Artikel AD 30-11-2022

Dat merk ik in de gesprekken ook: de meeste mensen zeggen: het hoeft van mij niet dicht, maar als het kan wel wat minder, en géén groei."

Volgens de directeur komt het verdienmodel van de luchthaven in gevaar als er niet meer gevlogen mag worden.

,,Dat is voor mij geen reden om dan maar meer hinder toe te laten. Ik ben niet blind voor de bedrijfseconomische gevolgen, maar ik vind niet dat mensen vaker 's nachts wakker moeten liggen zodat er geld verdiend kan worden. Dan gaan ze maar meer geld vragen, dan is dat ticket naar Barcelona maar iets meer dan 50 euro. De toekomst van de luchthaven in gevaar? Dan is het maar zo. Ik denk niet dat het zo is, maar we zullen het zien. Ja, misschien zullen sommige maatschappijen Rotterdam mijden. Dat is dan aan de directeur om op te lossen, daar ben ik niet voor. Op een gegeven moment moet je een grens trekken."

Is dit ook uw manier om te laten zien dat participatie in Rotterdam nog wél kan werken?

,,Ik heb die bewonersavonden niet voor niks georganiseerd! Ik ben de eerste wethouder die die mensen zagen, hè, in dat hele dossier. De eerste! Ik ga daar niet staan met mijn volle agenda om alleen een vinkje te kunnen zetten. En het heeft me beïnvloed. Ik heb er wat mee gedaan, volgens mij. Of de luchthaven het overneemt in hun aanvraag, is aan hen. En de minister besluit. Maar ik schrijf het niet voor niks.''