Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

HartVanLansingerlandLansingerland vindt Eindproduct Participatietraject RTHA onvoldoende

De gemeente Lansingerland kan het Eindproduct Participatietraject (EPP) van Rotterdam The Hague Airport als geheel niet ondersteunen.

Het eindresultaat is onvoldoende. De conclusie van het EPP is: ‘Zolang aan de norm van geluid en uitstoot wordt voldaan, kan het aantal vluchten van en naar de vlieghaven toenemen. Omdat vliegtuigen stiller worden, ontstaat er ruimte om meer vluchten toe te laten.’ De aandachtspunten die Lansingerland tijdens het participatietraject en in de reactie op het VPP heeft ingebracht komen onvoldoende terug in het EPP. Lansingerland ziet onder andere onvoldoende concrete en handhaafbare emissiewaarden, onvoldoende borging van de nachtrust en zijn de gevolgen van het buitenproportionele groei verdienmodel niet voldoende inzichtelijk gemaakt. Bovendien is er geen draagvlak voor het EPP bij de omwonenden. Het EPP kan daarom geen basis vormen voor het aanstaande luchthavenbesluit.

Brieven kritischer

Afgelopen week werden de brieven aan Rotterdam Airport en aan minister Harbes van Infrastructuur en Waterstaat besproken. Ook werd de reflectie van Lansingerland op het EPP besproken. De brieven beginnen met een positieve toon waarin Lansingerland zegt dat er in het EPP goede stappen zijn gezet om hinder in de nachten en de randen van de dag te verminderen. Ook de gefaseerde inzet van stillere en schonere vliegtuigen is een belangrijk resultaat van het participatietraject. Verschillende raadsleden hadden een opmerking over de toon van de brief. Ze zijn bang dat wanneer de minister de brief onder ogen krijgt, die begint met het uitspreken van waardering, de kritische toon van de verdere brief teniet doet. Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland) had meer verwacht van de brieven. “We mogen wel wat harder van de toren blazen en de brieven kritischer opstellen”, vindt hij. “Eerst minder gemeten hinder voor onze gezondheid en dan pas meer gaan vliegen.” Met name het punt over de gezondheid mag volgens verschillende raadsleden wat meer uitgelicht worden in de brieven. Wethouder Simon Fortuyn geeft aan dat de volgorde en de toon wellicht veranderd kan worden. Ook zal het begrip leef kwaliteit beter belicht worden in de definitieve versies van de brieven.

Vliegtuigoverlast in beeld

Reacties omwonenden

Tijdens de commissievergadering namen verschillende omwonenden en belanghebbenden het woord om de geluidsoverlast en verminderde leefkwaliteit te benadrukken. Hieronder een greep uit de reacties. “Het EPP bevat goede voornemens en beloften, waarvan nog niet vast staat dat die waar gemaakt kunnen worden, maar er wordt wel volledig meegerekend voor de komende jaren. De luchtvaartwet geeft aan dat eerst de daadwerkelijke hinder voor omwonenden moet verminderen, aleer er gesproken kan worden over meer vliegbewegingen. Dit EPP zet echter de deur open naar méér vliegen en daarmee méér gezondheidshinder. Uit een recent onderzoek van Arcadis (RTL Nieuws 21-11-2022) blijkt dat wij in onze regio wonen op de ongezondste plek van Nederland. Van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde in Maastricht, geeft aan dat daardoor een verhoogde kans bestaat op hart- en vaatziekten en ernstige longaandoeningen. De Wereld Gezondheids Organisatie presenteerde onlangs strengere geluidsnormen voor heel Europa, dat moet uiteraard ook gelden voor de luchtvaatsector. Geluidsoverlast is geen luxeprobleem. Mensen hebben rust nodig om gezond te zijn en gezondheid is geen luxe! Inmiddels (AD 29-11-2022) is gebleken dat wethouder Karremans van Rotterdam niet mee gaat met de plannen van RTHA om meer vluchten toe te staan. Hij wil juist maatregelen waardoor het aantal vluchten zal verminderen.

Zuidplas, Gouda en Waddinxveen

Ook de gemeenten Zuidplas, Gouda en Waddinxveen hebben gezamenlijk aangegeven dat er bij hen geen draagvlak is voor welke uitbreiding dan ook. Ik spreek dan ook de hoop uit, dat ook nu de Raad de gezondheid van onze inwoners stelt boven het economische belang van de luchtvaartsector”, zegt bewonersvertegenwoordigster Thea van de Coevering. “Het twee jaar durende ‘participatietraject’ is een zinloze exercitie geweest. Het proces is mislukt, omwonenden zijn doelbewust buiten spel gezet. De Luchtvaartnota is helder. Het Rijk stelt als doel de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart te verminderen. Hierbij gaat het om geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en klimaat. Het EPP besteedt geen enkele aandacht aan een vermindering van de negatieve gezondheidseffecten. Integendeel, RTHA en de luchtvaartindustrie zetten hun verdienmodel op de eerste plaats”, zegt Nelleke Krol. Anneke Heerens verhuisde van Heemstede naar Bergschenhoek. “Volgens de voorlichter van Zestienhoven zou het vliegveld door de bouw van huizen, inmiddels in volle gang, nooit kunnen en mogen uitbreiden. Het zou een klein zakenvliegveld blijven of inderdaad verplaatst worden naar de Maasvlakte als het vliegveld toch wou uitbreiden. Ik kan mij ook niet voorstellen dat Lansingerland kan voldoen aan de toegezegde doelstelling van het Schone Lucht Akkoord waarvoor de gemeente begin 2020 heeft getekend, nl 50% gezondheidswinst in 2030 door schone lucht t.o.v. 2016. Mijns inziens nu al erg moeilijk door stedelijke uitbreiding, N209, RTHA, 2 biomassacentrales, etc. Maar ik vrees geheel onhaalbaar indien RTHA mag uitbreiden, zeker daar de A13-A16 al een feit is. Ik ben erg bang voor het tegenovergestelde qua gezondheid voor de burgers van Lansingerland en door RTHA met name voor de inwoners van Bergschenhoek”, zegt Heerens. “Het houdt niet op, maar het kan en moet anders, moet beter. Voor nu en straks, maar ook voor wat u en ik, wij, aan de volgende generaties in Lansingerland en omgeving nalaten. Dát is van belang en de inhoud van het voorliggende Luchthavenbesluit helpt daar absoluut niet aan mee. Richt u bij het opmaken van uw mening over het Luchthavenbesluit op de gezondheid van uw inwoners. Laat rekenkundige en mooie voorspellingen over Rotterdam Airport ondergeschikt zijn, deze zijn onzeker. De rauwe werkelijkheid beleven wij nu al. Uw verantwoordelijkheid is zwaar maar kies voor afbouw of krimp van Rotterdam Airport, kies dus tegen dit Luchthavenbesluit”, zegt Marcel van der Meer.

Vliegtuig foto ben klewais nLE3eLaQA6A unsplash

Teringherrie

“Dit is op z’n Rotterdams gezegd gewoon ‘teringherrie’ en ik kan u vertellen, dit breekt je na verloop van tijd behoorlijk op. Ik wil u dan ook vragen om u aan te sluiten bij de mening die onder andere wethouder Karremans van de gemeente Rotterdam heeft laten horen en om in Den Haag bij minister Harbers te pleiten voor een krimp van het totaal aantal vluchten en volledige nachtsluiting in het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam Airport. Laten we in dit dossier alstublieft het gezondheidsbelang en de leefbaarheid van de bewoners in deze regio boven het economisch belang van Rotterdam Airport stellen”, zegt Arno Johanson

Geen groei en geen vliegveld

\Hoewel het in de commissie samenleving ging over de brieven en het reflectieverslag konden de fracties van het CDA en GroenLinks het niet laten om even te onderstrepen dat ze tegen de groei en zelfs zoals GroenLinks zegt tegen het vliegveld zijn. De fractie van het CDA ziet liever een krimp van het vliegveld dan een groei. “De fractie is geen voorstander van welke vorm dan ook van groei van de Rotterdamse luchthaven. Juist het krimpen van de luchthaven is voor het CDA een reëel scenario”, zegt Dave Bergwerff (CDA). Volgens Marko Ruijtenberg (GroenLinks) heeft het vliegveld geen toekomst en zal ooit moeten verdwijnen. “De ruimte kan beter gebruikt worden voor woningbouw.” Om enigszins de vluchten te beperken heeft de fractie van GroenLinks aangekondigd een motie in te gaan dienen om het college te verzoeken te gaan pleiten bij de overheid om vanaf 2023 privévluchten onmogelijk te maken vanuit Rotterdam Airport. “Het gaat om vliegtuigen met minder dan twintig passagiers. Als die worden gestopt geeft dat verlichting”, zegt Ruijtenberg.

Maatregelen

Aangezien het EPP geen gedragen eindresultaat geeft, kan het geen basis vormen voor het aanstaande luchthavenbesluit. Voor het vervolgproces heeft de gemeente Lansingerland concrete randvoorwaarden en maatregelen geformuleerd die voor Lansingerland van groot belang zijn. Het verdienmodel moet gedefinieerd en gemaximaliseerd worden met duidelijkheid over de gevolgen voor leefbaarheid en milieu. Het realiseren van woningbouw moet gegarandeerd worden met gemaximeerde geluidscontour. Ook het nachtregime moet versterkt worden met volledige nachtsluiting van 00.00 uur tot 07.00 uur. Voor de reduceren van vertragingen en positievluchten moeten strafpunten worden geïmplementeerd. Grenswaarden en emissies moeten gehandhaafd kunnen worden en daarom helder gedefinieerd worden.

Daarnaast moeten er ook duidelijke afspraken over tijdsgebonden openingstijden en maximale aantallen vliegbewegingen worden gemaakt. Tenslotte is een van de voorwaarden dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de communicatie en informatievoorziening en zeker niet onbelangrijk: zorg voor harde garanties dat geluidsruimte niet toeneemt. Het onderwerp komt terug tijdens de raadsvergadering.

“Dit is op z’n Rotterdams gezegd gewoon teringherrie”

Bron: hartvanlansingerland, 21 december 2022