Hillegersberg-Schiebroek HISHillegersberg Schiebroek (HiS) kritisch op rapport Verkenner

De Rotterdamse gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek is met een nader, kritisch advies naar buiten getreden over het rapport over de verkenner. 

De gebiedscommissie fileert dit rapport en stelt nu onomwonden dat, indien besloten zou worden tot uitplaatsing van het maatschappelijk verkeer, de daardoor vrijkomende geluidsruimte dient te worden geschrapt en niet ten goede mag komen aan het commerciële vliegverkeer

Inperking van het commerciële vliegverkeer ligt meer voor de hand dan uitbreiding daarvan. Een krimpscenario kan rekenen op steun van het overgrote deel van de inwoners van Hillegersberg-Schiebroek.
De gebiedscommissie pleit tot slot voor meer geluidsisolatie en voor een stevige positie van (organisaties van) omwonenden in de voorgestelde nieuwe gedragscode.

De gebiedscommissie is scherp in zijn oordeel dat de verkenner in zijn rapport de kant kiest van de vliegveld, en daaraan de belangen van omwonenden ondergeschikt maakt.

2017-03-30-Reactie gebiedscommissie HIS op advies verkenner-1

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.