BTV-RotterdamAirportZienswijze Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

De Vereniging BTV heeft hun zienswijze gezonden naar het ministere van I&W. Het maakt bezwaar op de voorgenomen groei.

Hieronder is de integrale tekst van de brief

 

Ministerie Van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
t.a.v.minister drs. C.van Nieuwenhuizen-Wybenga

Zienswijze van de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast
Op de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast, hierna te noemen BTV, constateert dat de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening uitgaat van groei van het vliegverkeer. De luchtruimherziening moet de groei mogelijk maken binnen de kaders van de Luchtvaartnota. De Luchtvaartnota stelt dat groei mogelijk is, als er minder geluidshinder en uitstoot door het vliegverkeer gerealiseerd wordt. De externe veiligheid is randvoorwaarde in de Luchtvaartnota en in de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. De Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening zegt dat het Nederlandse luchtruim beperkt van omvang is en intensief gebruikt wordt.

De BTV verwerpt het uitgangspunt van groei van de luchtvaart. Groei betekent meer overlast in de vorm van uitstoot van schadelijke stoffen en geluid voor omwonenden van luchthavens.

Het Voorkeursalternatief in de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening voorziet in vaste korte routes via vaste routepunten, continu dalen en klimmen via zogenoemde buizen dan wel via gekromde naderingen, het reduceren van afstanden tussen vliegtuigen, een herinrichting van de naderingsgebieden van Schiphol, Rotterdam en Lelystad, en een prioritering van gebieden onder deze routes. Woongebieden komen als laatst in aanmerking voor de te ontwerpen routes.
De Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening stelt dat concentratie van vliegroutes een grotere belasting betekent van gebieden onder deze routes, maar minder belasting van gebieden buiten de routes.

De BTV is van mening dat de voorstellen in de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, uitgaand van groei, onvermijdelijk een toenemende belasting zullen betekenen voor de omwonenden van Rotterdam The Hague Airport, gezien haar ligging midden tussen bestaande en nog te realiseren woonwijken.

In het PlanMER wijst Royal Haskoning DHV erop dat de beoordeling van het criterium ongevalsrisico voor een heel luchtruim in de toekomst moeilijk is als de precieze operationele beschrijving van de functionaliteiten, de procedures, de infrastructuur, de taken en de verantwoordelijkheden nog niet in detail bekend zijn.

De BTV constateert onder andere de volgende veiligheidsrisico’s bij de voorstellen van de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening:
- Het buizensysteem verhoogt het risico op aanvaringen tussen toestellen.
- Het reduceren van de afstand tussen toestellen op de routes is een groot risico.
De BTV constateert dat er per definitie grote risico’s kleven aan een luchthaven in dichtbevolkt gebied, zoals recent een vliegtuig, dat onderdelen verliest boven een woonwijk.

De BTV verwerpt elke toename van risico voor de externe veiligheid, die de voorstellen van de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening kunnen inhouden, voor de omwonenden van Rotterdam The Hague Airport.

Alfred Blokhuizen, voorzitter
namens de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast

Rotterdam, 24 februari 2021