BTV spreekt in bij Provinciale Staten Zuid-HollandProvincie ZuidHolland

Ter voorbereiding van Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, 20 juni 2020 verzamelde de geduputeerden onderbouwing van hun advies. De BTV maakte gebruik van de mogelijkheid tot inspraak.

Ministerie van Infrastructuur en MilieuBTV-standpunt op Kabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector

Stikstof en de luchtvaartsector. Het gegoochel van de minister.

Min van Infrastructuur en WaterstaatKabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector

Op 24 april 2020 schreef minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen onderstaande brief aan de Tweede Kamer met de standpunten tot de stikstof en de luchtvaart.

Min van Infrastructuur en WaterstaatUitstel beantwoording ingediende zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het bestuur van de BTV ontving op 3 maart 2020 deze kennisgeving van het ministerie I&W.

RijksoverheidReactie op zienswijze BTV op de NRD Luchtruimherziening

De Vereniging BTV ontving deze reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

SATL logo

Deze verklaring van SATL en BTV mocht niet worden gedeeld

De bijeenkomst van de klankbordgroep Luchtvaartnota 2020-2050 onder leiding van het Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) verliep gister bijzonder onplezierig.

MER LogoCommissie Mer

Luchtruimherziening

presentatie van de Kerngroep

Hieronder een weergave van de PowerPoint-presentatie van de Kerngroep.

Zienswijze van de heer Schendstok op NRD Herziening luchtruim

De heer J. Schendstok is vast lid bij de CRO, maar stuurde op persoonlijke titel zijn zienswijze op het gepubliceerde "NRD Herziening luchtruim".

NatuurEnMilieu NoordHolland logo

Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid.