BTV icon krant zachtblauwVragen in provincie over mogelijke misleiding aspirant kopers Wilderszijde

De Partij voor de Dieren, SP en D66 in Provinciale Staten van Zuid- Holland hebben vragen gesteld aan het Provinciebestuur over het gebrek aan informatie in bouwplan Wilderszijde, gelegen in Lansingerland.

Politieke partijen bezorgd

De partijen zijn bezorgd over het ontbreken van essentiële informatie over de nabijheid van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de mogelijke gevolgen voor toekomstige bewoners. De vragen komen na het indienen, door de BTV, van een klacht bij de Reclame Code Commissie en Autoriteit Consument en Markt over het verzwijgen essentiele informatie op de verkoopsite van de nieuwe wijk.

De drie partijen schreven aan het provinciebestuur het volgende:

Den Haag, 22 augustus 2023 – De Partij voor de Dieren, SP en DS66 in Provinciale Staten van Zuid- Holland hebben vragen gesteld aan het Provinciebestuur over het gebrek aan informatie in bouwplan Wilderszijde, gelegen in Lansingerland. De partijen zijn bezorgd over het ontbreken van essentiële informatie over de nabijheid van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de mogelijke gevolgen voor toekomstige bewoners.

Vliegveld niet op plattegrond

Het bouwplan Wilderszijde, ontwikkeld door Bouwfonds en Batenburg, werd afgelopen juni door de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast onder de aandacht gebracht vanwege het schrijnende tekort aan informatie. De reclamecampagnes rondom het project maken nauwelijks melding van de nabijheid van RTHA, dat zich op minder dan een halve kilometer afstand bevindt. Eveneens ontbreekt de nodige aandacht voor mogelijke geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen, die een ernstige impact kunnen hebben op de gezondheid van toekomstige bewoners. Hoewel nabijgelegen groenvoorzieningen en parken wel prominent worden getoond op de kaarten, lijken de potentiële gevolgen van het naburige vliegveld onderbelicht te blijven. De gemeente Lansingerland neemt het standpunt in dat het de verantwoordelijkheid van potentiële kopers is om zelf informatie in te winnen over de omgeving van hun toekomstige woning.

Prangende vragen

De partijen hebben nu enkele prangende vragen gesteld aan het Provinciebestuur, met name over de naleving van geluidsnormen door de geplande woningen en de mogelijke cumulatieve geluidsoverlast in verband met de nabijgelegen hogesnelheidslijn (HSL) en snelwegverbinding A13/A16. Hierbij vragen de partijen naar de rol van de provincie Zuid-Holland bij het waarborgen van de bescherming van inwoners tegen geluidshinder en uitstoot van schadelijke stoffen.

Eerlijke informatie

Statenlid Hanke Hoogerwerf, Statenlid voor de Partij voor de Dieren Zuid-Holland, benadrukt het belang van deze vragen en verklaart: “De provincie is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. Zorgen dat transparante informatie verschaft wordt voor weloverwogen beslissingen is het minste wat zij kan doen. De nabijheid van een luchthaven en andere infrastructuur is een factor die niet onderschat mag worden. Wij streven ernaar dat potentiële kopers met relevante en eerlijke informatie besluiten kunnen nemen over hun toekomstige woning en welzijn."

De schriftelijke vragen:

Datum : 21 augustus 2023 Onderwerp : Afwezigheid vliegveld in informatie bouwplan Wilderszijde (Lansingerland)

Toelichting Op 22 juni is een bericht 1 gepubliceerd over de informatievoorziening voor bouwplan Wilderszijde (www.thuisinwilderszijde.nl) van projectontwikkelaars Bouwfonds en Batenburg in gemeente Lansingerland. In de reclame-uitingen voor dit bouwplan wordt de aanwezigheid van vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) op minder dan een halve kilometer nauwelijks genoemd, laat staan de bijbehorende geluidsoverlast en uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De website presenteert een mooie, rustige en natuurrijke omgeving: nabijgelegen parken en groenvoorzieningen worden wel getoond op kaart.

Gemeente Lansingerland neemt het standpunt in dat kopers van een woning zelf in staat zijn om zich op de omgeving van een woning te oriënteren. Het inwinnen van dergelijke informatie is volgens de gemeente een zaak van potentiële kopers zelf. Vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) vindt dit een ernstige vorm van misleiding van potentiële kopers van de woningen van bouwplan Wilderszijde en spreekt gemeente Lansingerland aan op haar verantwoordelijkheid om de gezondheid en de belangen van (toekomstige) inwoners van de gemeente te beschermen 2 . BTV stapt daarom naar de Reclame Code Commissie en de Autoriteit Consument & Markt 3 .

Naar aanleiding van deze toelichting leggen de Partij voor de Dieren, SP en D66 de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Is het College bekend met bovengenoemde berichtgeving?

2) Voldoen de woningen aan de geldende geluidsnormen?

3) Vindt het College de geluidsoverlast nabij deze woningen acceptabel? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen gaat u treffen?

4) Naast geluidhinder en uitstoot van schadelijke stoffen afkomstig van vliegverkeer op de bewuste aanvliegroute van RTHA, zullen de toekomstige bewoners van de woningen van bouwplan Wilderszijde ook geluid- en milieuhinder ondervinden van de aanwezigheid van de hogesnelheidslijn (HSL) en de snelwegverbinding A13/A16. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de cumulatieve overlast door geluidhinder voor de bewoners van de geplande woningen in bouwplan Wilderszijde?

5) Wat is de rol van de provincie in het geval dat cumulatieve geluidhinder op een locatie optreedt?

6) Is het College van mening dat gemeenten een taak hebben de gezondheid en de belangen van inwoners te beschermen tegen bovenwettelijke geluidhinder en uitstoot van gevaarlijke stoffen in de nabijheid van luchthaven Rotterdam The Hague Airport? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, waarom niet?

7) Wat is de mening van het College over het standpunt van gemeente Lansingerland dat de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie door potentiële kopers van een woning bij de koper van die woning zelf ligt en niet bij de gemeente?

8) Bent u van mening dat gemeente Lansingerland in het geval van bouwplan Wilderszijde tekort schiet in het beschermen van de belangen van (toekomstige) inwoners tegen geluidhinder en uitstoot van gevaarlijke stoffen? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, waarom niet?

9) Wat is de rol van de provincie bij de bescherming van de gezondheid en belangen van inwoners van Zuid-Holland?

10) Zie vraag 9: hoe vertaalt de rol van de provincie zich in het geval van de gezondheid en belangen van potentiële kopers van de woningen die onderdeel uitmaken van bouwplan Wilderszijde?

11) Bent u bereid gemeente Lansingerland in deze aan te spreken op haar rol om de gezondheid en de belangen van inwoners van de gemeente te beschermen?

12) Zo ja, wanneer en op welke wijze gaat u dit gesprek aan met de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren (persbericht)

Lies van Aelst, SP (persbericht)

Lisanne van Damme en Tobias Grond, D66