Gebiedscommissie-logoBTV Spreekt in bij Gebiedscommissie HiS

BTV SPREEKT IN BIJ ROTTERDAMSE GEBIEDSCOMMISSIE Hillegersberg-Schiebroek,die vervolgens zijn advies vaststelt.

De BTV heeft op dinsdag 21 februari 2017 ingesproken bij de Rotterdamse gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek over de tekst van het voorliggende concept advies van deze gebiedscommissie aan de wethouder resp. gemeenteraad van Rotterdam. De BTV onderschreef de hoofdconclusies van dat concept advies: er is geen draagvlak voor uitbreiding van het vliegveld RTHA  en ook nut en noodzaak van die uitbreiding is er eigenlijk niet.  Ook de focus die de gebiedscommissie wil leggen bij een zakelijk profiel van de luchthaven, kon op steun van de BTV rekenen.
De BTV pleitte ervoor om bij uitplaatsing van de trauma- en politie heli de vrijkomende geluidsruimte voor een (groot) deel ten goede te laten komen aan de omwonenden, om te komen tot minder nachtvluchten en om het nachtregiem ’s avonds eerder te laten beginnen en in de weekenden langer dan nu te laten voortduren.  Andere insprekers pleitten voor aandacht voor de routeafwijkingen en een extra handhavingspunt in Hillegersberg. Die twee laatste punten nam de gebiedscommissie over in zijn advies.
De gebiedscommissie nam de wensen van de BTV over op de punten: wijziging van de openingstijden, de wenselijkheid van betere communicatie over RTHA (waaronder het DCMR klachtensysteem), en een herformulering van het advies op het punt van het gewenste zakelijk karakter van het vliegveld. De gebiedscommissie was verdeeld over het punt wat er met de vrijkomende geluidsruimte na uitplaatsing van de trauma- en politieheli zou moeten gebeuren: de meerderheld bleek voorstander om die ruimte ten goede te laten komen aan meer (zakelijke) vluchten.
Naar verwachting zal het advies een dezer dagen definitief worden.

Lees hier de volledige tekst in PDF.

2017-02-17-BTV op concept advies gebiedscommissie HiS

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.