MER Commissie voor de milieureffectraportage'Commissie MER' over het concept Luchtvaartnota

Ter introductie van het MER-rapport schrijft de commissie o.a." Het ontbreken van duidelijke doelen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de periode na 2020 is volgens de Commissie een van de redenen waarom de besluitvorming over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de verschillende luchthavens stroef verloopt. De nota kiest wel ambities en bestuurlijke uitgangspunten, maar het uitwerken van doelen en maatregelen gebeurt pas in een volgende fase."

Samengevat concludeert de Commissie het volgende:

  • De nota zet een aantal publieke belangen voorop en legt voor het borgen ervan vooral procesafspraken vast, op weg naar toekomstige besluiten over concrete doelen en maatregelen.
  • Pas dan zal de invloed van het nieuwe beleid op de leefomgeving kunnen worden bepaald.
  • De stappen naar concrete besluiten over doelen en instrumenten moeten nog nader worden uitgewerkt.
  • Het MER en de procesafspraken uit de nota sluiten niet op elkaar aan. Die afspraken zijn niet te herleiden tot de in het MER onderzochte alternatieven. De relatie tussen beide vraagt om toelichting.
  • Onduidelijk is hoe de alternatieven in het MER zijn opgebouwd, en hoe nadere invulling is gegeven aan de VKS. Ook dat vraagt om toelichting.
  • Aanvullende milieu-informatie is nodig voor volgende luchthavenbesluiten en om de keuze van concrete doelen of in te zetten maatregelen te onderbouwen.

MER Rapport 27 07 2020

Inspraakreacties

De meerderheid van de vaak diepgaande en uitgebreid gemotiveerde inspraakreacties heeft betrekking op de luchtvaartnota en niet op het MER. De indieners pleiten voor of tegen faciliteren van meer vliegverkeer of suggereren concrete maatregelen. De voorstellen variëren van verplaatsen van Schiphol, al dan niet openen van luchthaven Lelystad of ontwikkelen van betere en snellere treinverbindingen tot samenvoegen van alle luchthavens van nationale betekenis in één holding, invoeren van verschillende vormen van belasting op vliegen of het hanteren van de WHO-normen voor geluid. Daarnaast constateert de Commissie dat de insprekers behoefte hebben aan een meer concrete uitwerking van de nota. Ze merkt op dat het niet haar rol is om een standpunt in te nemen over te maken keuzes maar om de vraag te beantwoorden
of alle informatie beschikbaar is die nodig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij het nemen van een besluit.

Lees het hier het volledige rapport.

Uitgave: 27 juli 2020