DCMR Aantal meldingen over RTHA wéér gestegen in 2023

Het aantal meldingen over Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is in 2023 toegenomen ten opzichte van 2022.

Vliegtuigoverlast wéér toegenomen 

Dat blijkt uit de jaarrapportage meldingen RTHA. Die is opgesteld door DCMR Milieudienst Rijnmond ten behoeve van de Commissie Regionaal Overleg RTHA.
In gebruiksjaar 2023, dat loopt van november 2022 tot en met oktober 2023, zijn in totaal 156.435* meldingen over vliegverkeer toegekend aan RTHA. In 2022 waren dat er nog 99.381.
Het aantal vluchten in de categorie grote luchtvaart nam ten opzichte van 2022 in 2023 toe (plus vijf procent). Het aantal vluchten van de zogeheten kleine luchtvaart is ten opzichte van 2022 afgenomen, namelijk met zes procent.

Overlast blijft toenemen

Deze ontwikkelingen zijn uiterst zorgelijk. De luchthaven heeft in het recente verleden een rekentruc toegepast om het aantal meldingen op papier minder te laten lijken. Er wordt nu per woonadres slechts 1 melding geregistreerd. Ook wanneer een heel gezin lijdt onder de overlast. Erger, in het getroffen gebied zijn ook verzorgings- en/of studentenflats, waar meerdere huishoudens op 1 postcode/huisnummer leven. Alle afzonderlijke meldingen worden samen geveegd tot één melding. Desondanks is het aantal meldingen wéér gestegen. In het rapport schrijft de DCMR hierover: Dit jaar heeft DCMR in totaal 224.150 meldingen ontvangen. Wanneer zou worden gecorrigeerd volgens de oude methodiek, dus voor maximaal twee meldingen per huishouden per vlucht, blijft van het totaal 201.748 meldingen over. Na correctie voor één melding per huishouden per vlucht blijven er 179.105 meldingen over. Het verschil tussen beide methoden is 11%.
De DCMR vond het nodig om te melden dat het totaal aantal meldingen is ingediend door 2.519 huishoudens. Hiermee wordt een vertekend beeld gevormd, dat graag door vliegtuig minnende criticasters wordt misbruikt om de overlast te bagatelliseren.

Geen meldingen

Uit eigen onderzoek van de BTV over de beleefde overlast en de hoeveelheid meldingen die de geteisterde bewoners doen, blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden wél overlast ervaart, maar hiervan géén melding maakt bij de DCMR. De door de DCMR gepresenteerde cijfers van getroffen huishoudens dienen met 48% te worden verhoogd om inzage te krijgen in de werkelijke effecten die dit vliegveld veroorzaakt.

De conclusie die getrokken kan worden, is dat het aantal meldingen door de DCMR (in opdracht van de luchthaven) naar beneden is gerekend van 224.150 naar 201.748, maar dat er 48% bij opgeteld moet worden en er dus 331.742 overlastervaringen waren.

Ontbrekende grafiek

Het valt de BTV op dat één jaarlijks terugkerende grafiek in dit rapport niet voorkomt. Dat is de grafiek die de hoeveelheid meldingen per jaar aangeeft. In de laatste kwartaalrapportage kwam deze nog wel voor. Realiseer dat het aantal overlastmeldingen in 2018 al zo hoog was opgelopen, dat besloten is om een ‘werkgroep hinderbeperking’ in het leven te roepen. De statistiek laat zien welke dramatische ontwikkeling zich hierna heeft voltrokken.

Grafiek 4 kwartaal 4 2023

Niet geïnteresseerd

Hoewel de DCMR al ruim 3 jaar geleden met een persbericht had aangekondigd de gaan onderzoeken waarom mensen niet (meer) melden, is dit onderzoek nooit uitgevoerd. Reden voor de BTV om dit onderzoek zelf te doen. Het was verbazingwekkend dat het bestuur van de BTV de reactie kreeg van de DCMR dat zij geen interesse hadden in het in ontvangst nemen van het rapport. Zo ook de CRO, die aangaf ‘geen tijd’ te hebben deze belangrijke informatie tot zich te nemen. Dat beide partijen niet geïnteresseerd zijn, is op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardig. De DCMR stelt Het jaarrapport meldingen RTHA ten behoeve van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA.

Deze reactie staat bovendien haaks op een aanbeveling die de DCMR zélf uitbrengt: De DCMR schrijft dat, gezien de toename van het aantal meldingen en de resultaten uit onderzoek van de GGD en de gemeente Rotterdam over geluidbeleving, verder onderzoek gedaan moet worden naar de toename van de ervaren geluidhinder. De BTV vraagt zich daarom af, waarom de DCMR het beschikbare aanvullende onderzoek niet in ontvangst wil nemen, omdat het juist rond dit onderwerp gaat.

De jaarrapportage 2023 meldingen Rotterdam The Hague Airport is hier te downloaden.

De resultaten van het onderzoek zijn daarom door de BTV via eigen kanalen gepubliceerd.

Lees ook: